Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ORK.2410.26.2022 Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych - Urząd Miasta w Ostrołęce

Anna Dobkowska
Miasto Ostrołęka Department: Wydział Organizacji i Kadr
Deadlines:
Published : 16-11-2022 13:49:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-11-16-13-09-09-581-skan.pdf pdf 1540.84 2022-11-16 13:49:00 Proceeding
Pytania przetarg.docx docx 17.8 2022-11-18 15:58:44 Public message
odpowiedź pytania karty.pdf pdf 347.52 2022-11-22 12:25:36 Public message
2022-11-22-14-42-05-914-skan.pdf pdf 221.25 2022-11-22 14:44:56 Public message

Announcements

2022-11-22 14:44 Anna Dobkowska W załączeniu odpowiedź na zadane pytanie.

2022-11-22-14-42-05- [...].pdf

2022-11-22 12:25 Anna Dobkowska W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień.

odpowiedź pytania ka [...].pdf

2022-11-18 15:58 Anna Dobkowska Ostrołęka, 18-11-2022
ORK.2410.26.2022

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści opisu przedmiotu zamówienia
Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego „Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych – Urząd Miasta Ostrołęki”
Pytanie
Drodzy Państwo, chcielibyśmy stanąć do przetargu na karty jednakże nie spełniamy warunku opisanego w punkcie 6 zapytania ofertowego. Nie mamy i nigdy mieć nie będziemy możliwości samodzielnego doładowania kart. Przeczy to ustawie o przeciwdziałaniu prania pieniędzy(AML) i wydaje mi się, ze i Państwu mogłoby przysporzyć kłopotów. Czy zatem bierzecie Państwo pod uwagę wykreślenie tego zapisu? Druga wątpliwość dotyczy sprawdzenia salda karty, bez uprzedniego logowania się do systemu. Karta to środek płatniczy i winna mieć zabezpieczenia polegające na podaniu loginu i hasła do aplikacji, aby uniknąć sytuacji w której dostanie się w posiadanie osób trzecich i te osoby bez problemu mogłyby kartę sprawdzić. Czy bierzecie Państwo pod uwagę zmianę tego zapisu?
Odpowiedź
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i jednocześnie przedkłada zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w brzmieniu:
Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia
2. Przedmiot zamówienia: „Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych – Urząd Miasta Ostrołęki”
Kod CPV 30.16.30.00-9 Karty płatnicze
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznych kart przedpłaconych zasilonych określoną kwotą (elektronicznych kart podarunkowych), zwanych dalej „kartami” dla pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) Urzędu Miasta Ostrołęki, finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zamawiający przewiduje zakup wraz z dostawą 354 szt. Przedpłaconych kart podarunkowych, o różnych wartościach nominalnych:
• karty w ilości 17 szt. – zasilone kwotą 300 zł = 5.100,00 zł
• karty w ilości 337 szt. – zasilone kwotą 350 zł = 117.950,00 zł.
Zamawiający wymaga dostawy dodatkowych 5 kart, których ewentualna aktywacja nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia.
2) Karty będące przedmiotem zapytania cenowego:
a) muszą mieć możliwość zmiany numeru PIN, dokonywanej bezpłatnie przez użytkownika karty;
b) nie będą powiązane z rachunkiem bankowym ani kredytowym;
c) nie mogą być kartą debetową;
d) nie dopuszcza się żadnej opłaty transakcyjnej za każdą dokonaną zapłatę przy użyciu karty, obniżającej indywidualny limit karty.
3) Wyemitowanie oraz aktywacja kart są bezpłatne. Aktywacja kart nastąpi najpóźniej w ciągu
2 dni roboczych licząc od dnia dostawy kart Zamawiającemu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym bez uwag.
4) Wykonawca zapewnia możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do wysokości dostępnych środków na karcie bez ograniczeń kwotowych.
5) Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego sprawdzenia ilości dostępnych środków na karcie poprzez aplikację internetowa i w bankomatach. Wykonawca w formularzu oferty wskaże stronę internetową, na której użytkownik po zalogowaniu karty, może sprawdzić w/w dane.
6) Karty będą posiadały możliwość ich zastrzeżenia na wypadek zagubienia lub kradzieży. Wykonawca zapewnia bezpłatne wydanie jej duplikatu lub karty zamiennej z przeksięgowaniem salda środków.
7) Karty muszą być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, posegregowanych przez Wykonawcę wg ich wartości. Dostarczenie w/w kart nastąpi na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. Miasto Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1, 07–410 Ostrołęka. Ponadto, wraz z dostawą kart Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu:
a) wykaz numerów kart w formie papierowej i elektronicznej;
b) wykaz punktów promocyjnych (obiekty lub partnerzy oferujący zniżki przy płatności kartą) uwzględniających lokalizację na terenie Miasta Ostrołęki. Pożądany jest wykaz punktów promocyjnych uwzględniający lokalizację na terenie województwa mazowieckiego.
c) Karty nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
8) Wykorzystanie środków znajdujących się na karcie podarunkowej jest możliwe w punktach,
w których istnieje możliwość płatności kartą płatniczą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji transakcji kartą tylko w jednej sieci handlowej.
9) Zamawiający wymaga, aby karty będące przedmiotem zapytania były powszechnie akceptowalnym środkiem płatniczym, jako forma zapłaty w punktach handlowych i usługowych na terenie kraju, w tym w szczególności muszą umożliwiać nabywanie towarów w punktach handlowych, oferujących co najmniej asortyment taki jak: spożywczy, mięsny i wędliniarski, chemia gospodarcza, środki czystości, kosmetyki, sprzęt AGD i RTV, odzież, zabawki. Takie placówki winny się znajdować na terenie miasta Ostrołęka. Wymieniony wyżej asortyment winien być dostępny dla kupujących w ilościach jednostkowych bez wymogu kupowania opakowań zbiorczych. Zamawiający nie dopuszcza określenia jako punktu sprzedaży pojedynczych terminali lub kas.
10) Wymaga się, aby każda z kart miała minimalny termin ważności 18 m-cy. Termin ważności dla danej karty rozpoczyna się od momentu zamówienia danej partii kart przez Zamawiającego.
11) Zamawiający wymaga aby:
Opis
Oferowane karty zapewniały możliwość ich realizacji we wszystkich punktach handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie miasta Ostrołęki, posiadających czytniki kart.
Zapewniona zostanie możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do wysokości dostępnych środków na karcie.
Nie będa pobierane prowizje od zawieranych transakcji w punktach sprzedaży.
Karty nie będą obciążone limitem dotyczącym wartości operacji dokonywanych przy ich użyciu.
Możliwa będzie płatność za zakupy dokonane przez Internet.
Nie będą pobierane opłaty z tytułu użytkowania kart przez użytkowników (tzn. Prowizje od każdej transakcji realizowanej za pomocą karty elektronicznej, opłata roczna za użytkowanie karty, ubezpieczenie karty).
Użytkownicy kart będą mieli możliwość skorzystania ze wszystkich promocji ofertowanych przez Wykonawcę w okresie ważności karty.
Wykonawca zapewni bezpłatną, automatyczną aktywację kart podarunkowych w czasie do 48 godzin od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego potwierdzenia odbioru kart w formie elektronicznej lub faksowej.
Karty podarunkowe będą posiadały możliwość ich zastrzeżenia na wypadek zagubienia lub kradzieży.
Zostanie zapewniona możliwość wydania duplikatu karty zgubionej lub utraconej.
Zapewniona zostanie możliwość bezpłatnego sprawdzenia ilości dostępnych środków na karcie podarunkowej telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu, jak również sprawdzenia historii transakcji dokonanych za pomocą karty.
Zostanie zapewniona możliwość sprawdzenia salda (telefonicznie oraz przez Internet) w czasie rzeczywistym.
Zostanie zapewniona możliwość zastrzeżenia karty bezpośrednio przez jej użytkownika.
Karty będą zabezpieczone kodem PIN.

Pytania przetarg.doc [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Karta przedpłacona wartość karty 300,00 zł 17 pc. - (0)
2 Karta przedpłacona wartość karty 350,00 zł 337 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 50% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 3 dni robocze licząc od dnia podpisania umowy o Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Punkty promocyjne 20% ilość punktów promocyjnych na terenie miasta Ostrołęki . Wymagane podanie ilości punktów. (0)
6 Wypłata gotówki z karty 30% wysokość opłaty za wypłatę gotówki z karty w bankomatach w całej Polsce. Wymagane podanie wysokości opłaty. (0)
7 Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i nie podlega wykluczeniu - Proszę potwierdzić wpisując "akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 282