Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.20.2022 Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie 2 Części

Bożena Brzękowska
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA Department: Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Publicznych
Deadlines:
Published : 14-11-2022 08:55:00
Placing offers : 15-12-2022 11:00:00
Offers opening : 15-12-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części:

Załącznik nr 1          –             Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2          –             Opis przedmiotu zamówienia

Sposób dostępu do informacji poufnych zgodnie z art. 133 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy PZP określa Zamawiający. Wykonawca posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/merydian w zakładce niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

Wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji. Wszelkie informacje zawarte
w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r.o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 895 ze zm.).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS218-625140-pl.pdf pdf 133.42 2022-11-14 08:55:00 Proceeding
Załączniki jawne SPZZOZ w Pruszkowie.zip zip 433.02 2022-11-14 09:13:30 Proceeding
JAWNE wyjaśnienia treści SWZ 09.12.2022.docx docx 36.11 2022-12-09 13:23:03 Public message
15.12.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 166.15 2022-12-15 14:12:44 Public message
2023.01.03 Wybór - komunikat publiczny.pdf pdf 218.8 2023-01-03 09:31:07 Public message

Announcements

2023-01-03 09:31 Bożena Brzękowska Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w oparciu o art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zawiadamia, iż rozstrzygnął postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 i nast. PZP) o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP.

W związku z powyższym, w imieniu Zamawiającego, publikujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2023.01.03 Wybór - k [...].pdf

2022-12-15 14:12 Bożena Brzękowska Dzień dobry,

w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

15.12.2022 Informacj [...].pdf

2022-12-15 11:08 Bożena Brzękowska Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego wynosi:
dla Części 1 – 1.080.000,00 zł;
dla Części 2 – 150.000,00 zł.
2022-12-09 13:23 Bożena Brzękowska Dzień dobry,
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, biorących udział w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - w załączeniu, wyjaśnienia treści SWZ, w części nie objętej poufnym charakterem informacji (części jawnej).

Zamawiający informuje, że udzielił wyjaśnień treści SWZ i wprowadził zmiany w treści SWZ w części objętej poufnym charakterem informacji i przekazał je wszystkim Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie części poufnej. W wyniku odpowiedzi do części poufnej modyfikacji ulega Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
Pozdrawiam,
Bożena Brzękowska

JAWNE wyjaśnienia tr [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 840