Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO- 27.2022 Kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości

Beata Bujak
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-11-2022 14:44:00
Placing offers : 16-11-2022 12:00:00
Offers opening : 16-11-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZO-27.2022 - Zapytanie ofertowe.pdf pdf 1634.19 2022-11-07 14:44:00 Proceeding
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 777.41 2022-11-07 14:44:00 Proceeding
załącznik nr 2- formularz oferty.docx docx 35.96 2022-11-07 14:44:00 Proceeding
załącznik nr 3 - wzór umowy BHP.pdf pdf 298.55 2022-11-08 14:40:55 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi w zakresie BHP w 2023r. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Proszę o podanie ceny za całość zamówienia ( 12 miesięcy) 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Warunki udziału w postępowanu posiadać uprawnienia do wykonywania ww. działalności lub czynności - Wykonawca powinien do realizacji usługi zapewnić osobę posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby i higieny pracy (Dz.U z 1997r. NR 109, poz.704 z późn. zm) Proszę o dołączenie skanu uprawnień Attachment required (0)
4 Warunki udziału w postępowaniu - 2) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony , jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ) wykonywał ca najmniej 3 usługi polegające na kompleksowym nadzorze BHP, wykonane na podstawie odrębnej umowy każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie; (0)
5 Kryterium oceny oferty - Ilość lat doświadczenia Wykonawcy w prowadzeniu obsług stałych BHP i PPOŻ w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert – 20 % 20% doświadczenie do 3 lat – 0 % doświadczenie powyżej 4 – 5 lat – 5% doświadczenie 6 – 7 lat – 10 % doświadczenie 8 – 9 lat – 15 % doświadczenie powyżej 10 lat – 20 % (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 203