Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z.270.2.2022 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w roku 2023.

Wiesław Oziewicz
Nadleśnictwo Bartoszyce
Deadlines:
Published : 25-10-2022 13:14:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS206-588077.pdf pdf 320.31 2022-10-25 13:14:00 Proceeding
SWZ_UL_2023.pdf pdf 607.62 2022-10-25 13:14:00 Proceeding
Umowa wzór_z załącznikami_UL_2023.zip zip 1434.74 2022-10-25 13:14:00 Proceeding
Załączniki do SWZ UL_2023.zip zip 47492.59 2022-10-25 13:14:00 Proceeding

Announcements

2022-11-25 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania kwotę:
brutto: – 12 537 635,07 zł
w rozbiciu na „Pakiety” (części):
Pakiet I - brutto: – 1 251 738,03 zł,
Pakiet II - brutto: – 1 195 426,45 zł,
Pakiet III - brutto: – 1 285 830,65 zł,
Pakiet IV - brutto: – 997 021,75 zł,
Pakiet V - brutto: – 1 485 886,19 zł,
Pakiet VI - brutto: – 790 583,85 zł,
Pakiet VII - brutto: – 1 423 044,68 zł,
Pakiet VIII - brutto: – 1 097 216,85 zł,
Pakiet IX - brutto: – 955 033,25 zł,
Pakiet X - brutto: – 1 139 572,86 zł,
Pakiet XI - brutto: – 916 280,51 zł.
2022-11-15 11:19 Wiesław Oziewicz W Załączniku nr 12 do SWZ (Wzór umowy) w §12 ust. 1 wykryto omyłkę pisarską dot. wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Jest: „w wysokości 5 % Wartości Przedmiotu Umowy”
Winno być: „w wysokości 2 % Wartości Przedmiotu Umowy”, co jest zgodne z punktem 20.2. SWZ

Za omyłkę przepraszamy.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 816