Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa w 2023 r. - powtórzenie, Numer sprawy: OR.271.13.2022

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 24-10-2022 12:50:00
Placing offers : 21-11-2022 11:00:00
Offers opening : 21-11-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o ZAMÓWIENIU-2022-OJS205-585110-pl-ts.pdf pdf 152.33 2022-10-24 12:50:00 Proceeding
01-zał. nr 1 do SWZ-formularz ofertowy.doc doc 119 2022-10-24 12:50:00 Proceeding
02-zał. nr 2 do SWZ-edytowalna wersja formularza JEDZ.doc doc 189 2022-10-24 12:50:00 Proceeding
03-zał. nr 3 do SWZ-zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 52 2022-10-24 12:50:00 Proceeding
04-zał. nr 4, 5 i 6-wykaz usług, wykaz narzędzi, oświadczenie o aktualności inf.doc doc 74 2022-10-24 12:50:00 Proceeding
05-zał. nr 7-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 361.34 2022-10-24 12:50:00 Proceeding
00-SWZ OR.271.13.2022.pdf pdf 516.71 2022-10-24 12:50:00 Proceeding
00-SWZ OR.271.13.2022-skan.pdf pdf 15156.94 2022-10-24 12:50:00 Proceeding
zmiana zapisów.pdf pdf 209.85 2022-11-10 07:26:21 Public message
zmiana zapisów-skan.pdf pdf 257.42 2022-11-10 07:26:21 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 252.86 2022-11-21 13:31:10 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 310.75 2022-11-21 13:31:10 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-skan.pdf pdf 366.38 2022-12-09 13:32:05 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 254.17 2022-12-09 13:32:05 Public message
00-ogłoszenie o UDZIELENIU zamówienia-2023-OJS057-169042-pl-ts.pdf pdf 132.77 2023-08-09 09:15:39 Public message

Announcements

2023-08-09 09:15 Ewa Jonienc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik w załączeniu.

00-ogłoszenie o UDZI [...].pdf

2022-12-09 13:32 Ewa Jonienc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w załączeniu.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-21 13:31 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-21 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.003.615,79 zł brutto.
2022-11-19 08:49 Ewa Jonienc SPROSTOWANIE
Podtrzymując postanowienia zawarte w SWZ, Zamawiający informuje, że zapisy w formularzu oferty w zakresie proponowanego terminu płatności oraz wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinny brzmieć:

Proponujemy termin płatności w ciągu ………… dni (min. 14 max. 30 dni) liczonych od daty otrzymania faktury.
oraz pkt. 10)
Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………… w wysokości 2% ceny ofertowej, co stanowi równowartość kwoty ……........……… PLN.
2022-11-10 07:26 Ewa Jonienc Zmiana zapisów w SWZ - plik w załączeniu.

zmiana zapisów.pdf

zmiana zapisów-skan. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2942