Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DAG-SK-261-09/22 Dostawa akumulatorów do systemów p.poż znajdujących się w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1

Maciej Spanowski
Muzeum Śląskie w Katowicach Department: Techniczny
Deadlines:
Published : 14-10-2022 11:31:00
Placing offers : 18-10-2022 12:58:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:


Dostawa akumulatorów do systemów p.poż znajdujących się w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1"


Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku "OPZ - Dostawa akumulatorów do systemów p.poz 14.10.2022"  do niniejszego postępowania:


Zamawiający wymaga:

  • warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
  • termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.;
  • Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania ceny brutto oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat, a w szczególności prawidłowego podatku VAT (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wyliczona wartość oferty winna być traktowana jako brutto. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kwota wynagrodzenia brutto podana w ofercie będzie pomniejszona o należne zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami. Podana w ofercie cena całkowita brutto musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania;

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najniższą cenę. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Pozostałe informacje:

  • Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem przez Wykonawców oferty; 
  • Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień;
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści złożonych ofert oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zaproszenia niepowodujących istotnych zmian w treści złożonych ofert – niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę o dokonanej poprawie;
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego;
  • W przypadku, gdy umowę będzie podpisywała osoba nieuprawniona do reprezentacji podmiotu, Wykonawca musi dostarczyć przed podpisaniem umowy stosowne pełnomocnictwo.
W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez  Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Informacje dot. ochrony danych osobowych zawiera załącznik RODO.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Informacje proceduralne oraz RODO.pdf pdf 111.24 2022-10-14 11:31:00 Proceeding
Zaproszenie w trybie zapytania ofertowego otwartego zakup akumulatorów 14.10.2022.pdf pdf 126.15 2022-10-14 11:31:00 Proceeding
OPZ - Dostawa akumulatorów do systemów p.poz 14.10.2022.pdf pdf 90.86 2022-10-14 11:31:00 Proceeding
umowa na zakup akumulatorów 03.10_SK.pdf pdf 289.09 2022-10-14 11:31:00 Proceeding
OPZ - Dostawa akumulatorów do systemów p.poz 14.10.2022.pdf pdf 90.86 2022-10-14 11:31:00 Subject of the order
umowa na zakup akumulatorów 03.10_SK.pdf pdf 289.09 2022-10-14 11:31:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa akumulatorów do systemów p.poż znajdujących się w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1 -

OPZ - Dostawa akumul [...].pdf

1 pc. Muzeum Śląskie w Katowicach
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205, Katowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6077 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Umowa - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

umowa na zakup akumu [...].pdf

(0)
(0)

The number of page views: 228