Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla przebudowy lądowiska śmigłowców ratowniczych na terenie szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 12-10-2022 09:19:00
Placing offers : 10-11-2022 11:00:00
Offers opening : 10-11-2022 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).

1.  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla przebudowy lądowiska śmigłowców ratowniczych na terenie szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

2.    Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: opis Przedmiotu zamówienia, terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

3.   Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

4.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)    nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

2)    posiadają doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego opracowanie projektu wykonawczego dla lądowiska dla helikopterów.

Zamawiający wymaga dołączenia wykazu usług sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

Do wykazu usług należy dołączyć dowody należytego wykonania usługi, Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie, są:

a)    referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

b)    oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa  w pkt. a) powyżej.

5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

 

Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

 

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - wzór umowy.pdf pdf 721.59 2022-10-12 09:19:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wykaz usług.docx docx 36.23 2022-10-12 09:19:00 Proceeding

Announcements

2022-11-03 10:36 Sylwia Marciniak Zamawiający informuje, że w dniu 03.11.2022r. otrzymał korespondencję od jednego z Wykonawców o treści (cytat):
„Takie zapisy w umowie są niedopuszczalne "winien wraz z dostarczeniem Dokumentacji przedłożyć Zamawiającemu dokumenty świadczące o posiadaniu od autora zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na dokonywanie bez konieczności uzyskania jakichkolwiek dalszych zgód autora wszelkich zmian w dokumentacji; to Zamawiający powinien posiadać takowe prawa. w takim przypadku to nie jest zamówienie publiczne.”
Zamawiający wyjaśnia, że zapis, o którym mówi Wykonawca dotyczy §3 ust.1 pkt 3 i wskazuje, że Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, nie będącego jednocześnie autorem projektu, aby Wykonawca wykazał, iż posiada uprawnienia do swobodnego dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do utworu jakim jest projekt, stanowiący przedmiot umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Zapis umowy ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego przed potencjalnymi roszczeniami autora projektu.
Mając powyższe na uwadze, zapis pozostaje bez zmian.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla przebudowy lądowiska śmigłowców ratowniczych na terenie szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy (załącznik nr 1). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy (załącznik nr 1). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). - Proszę potwierdzić wpisując „Nie podlegam wykluczeniu" (0)
5 Warunek posiadania doświadczenia - Proszę załączyć wykaz zrealizowanych usług wraz z dowodami należytego ich wykonania Attachment required (0)
6 Oświadczenie o zaakceptowaniu załączonego przez Zamawiającego wzoru umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420