Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 1/2022 „Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "TRANSKOM" Sp. z o.o. wraz z odkupem energii wyprodukowanej w oze w okresie do 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 12-10-2022 10:45:00
Placing offers : 20-10-2022 10:00:00
Offers opening : 20-10-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.15 2022-10-12 10:45:00 Proceeding
SWZ.doc doc 261.5 2022-10-12 10:45:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.xls xls 35.5 2022-10-12 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 309 2022-10-12 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 36.46 2022-10-12 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - kalkulator .xlsx xlsx 15.5 2022-10-12 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx docx 29.36 2022-10-12 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.98 2022-10-12 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 22.04 2022-10-12 10:45:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na podstawie_art. 255 ust. 1 Pzp.pdf pdf 93.93 2022-10-20 11:37:57 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 57.15 2022-10-20 12:00:30 Public message

Announcements

2022-10-20 12:00 Aleksandra Adamska Dzień Dobry,
w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-20 11:37 Aleksandra Adamska Dzień Dobry,
w załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-10-20 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 302 054,68 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267