Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie naprawy gzymsu wraz z naprawą obróbek blacharskich na dachu budynku szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 05-10-2022 10:03:00
Placing offers : 14-10-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy gzymsu wraz z naprawą obróbek blacharskich na dachu budynku szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

2.    Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)    zadanie nr 1 - naprawę styków płyt OSB3 na gzymsie nad kondygnacją L3 w segmencie J w budynku szpitala,

b)  zadanie nr 2 - naprawę obróbek blacharskich wzdłuż gzymsu w segmencie J budynku szpitala.

3.  Zakres prac naprawczych w ramach Przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja rysunkowo - fotograficzna stanowiąca     załącznik do zapytania:

     - rysunek A 111 03/3 fragment A - rzutu dachu ze wskazaniem lokalizacji uszkodzeń,

     - rysunek D01 – gzyms,

     - zdjęcia gzymsu i obróbek blacharskich.

4. Wykonawca dostarcza wszelkie narzędzia i środki niezbędne do wykonania usługi. Prace muszą być prowadzone z podnośnika koszowego.

5.  Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

6.     Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

7.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835).

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.


Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

 

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - wzór umowy.pdf pdf 568.65 2022-10-05 10:03:00 Proceeding
dokumentacja rysunkowo-fotograficzna.zip zip 5269.63 2022-10-05 10:03:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 naprawa styków płyt OSB3 na gzymsie nad kondygnacją L3 w segmencie J w budynku szpitala - 1 service - (0)
2 naprawa obróbek blacharskich wzdłuż gzymsu w segmencie J w budynku szpitala 1) demontaż istniejącej listwy, 2) odtłuszczenie i przygotowanie do montażu, 3) montaż na wkręty każdej blachy co 2 mb, 4) wypełnienie ubytku tynku masą, 5) wykonanie połączenia gumą dwuskładnikową ALSAN lub BERNER 5 cm listwa i 5 cm tynk 62.4 m - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 351