Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie naprawy uszkodzeń powstałych po zalaniu części piwnic na skutek awarii pomp w budynku szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

Deadlines:
Published : 04-10-2022 12:47:00
Placing offers : 13-10-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy uszkodzeń powstałych po zalaniu części piwnic na skutek awarii pomp w budynku szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

2.   Zakres prac objętych Przedmiotem zamówienia opisano w Przedmiarze napraw stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.

3.  Przedmiot zamówienia realizowany będzie w przestrzeni wskazanej na Lokalizacji napraw stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania.

4.   Wykonawca dostarcza wszelkie materiały, narzędzia i środki niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia.

5.  Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia należy skalkulować w oparciu o Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania. Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć w miejscu KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE – pkt 1 CENA.

6.   Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

7.     Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

8.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835).

9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.


Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

 

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - formularz cenowy.xlsx xlsx 38.76 2022-10-04 12:47:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf pdf 569.14 2022-10-04 12:47:00 Proceeding
załącznik nr 3 - przedmiar napraw.pdf pdf 1042.71 2022-10-04 12:47:00 Proceeding
załącznik nr 4 - lokalizacja napraw.pdf pdf 1068.98 2022-10-04 12:47:00 Proceeding
zestawienie szkód - dokumentacja fotograficzna.zip zip 79506.18 2022-10-11 14:02:11 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 671461.pdf pdf 226.56 2022-10-13 12:45:37 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 671461-sig.pdf pdf 398.65 2022-12-15 13:15:51 Public message

Announcements

2022-12-15 13:15 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-13 12:45 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-10-11 14:02 Dagmara Smolińska Zamawiający załącza zestawienie szkód w formie dokumentacji fotograficznej, w celu poglądowego zobrazowania prac koniecznych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia.

zestawienie szkód - [...].zip

2022-10-10 14:22 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że w dniu 10.10.2022 r. wpłynęło od Wykonawcy kolejne pytanie o następującej treści (cytat): Dzień dobry, czy w dniu 11.10.2022 r jest możliwość wizji, w celu oględzin prac do wykonania?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 11.10.2022 r. o godz. 13:00. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wizji, proszę o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie do dnia 11.10.2022 r. do godz. 12:00.
2022-10-10 14:09 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że w dniu 10.10 .2022 r. wpłynęło od Wykonawcy kolejne pytanie o następującej treści (cytat): „Proszę o podanie m "blend".
Brakuje tych informacji w przedmiarze:
pozycje:
1.4.8=mb
1.5.7=mb
1.7.8=mb
1.9.6=mb
1.11.7=mb
3.1.5=mb
3.2.5=mb
3.3.8=mb
3.6.5=mb
Odpowiedź Zamawiającego:
1.4.8 = 29,57 mb
1.5.7 = 10,87 mb
1.7.8 = 21,41 mb
1.9.6 = 2,04 mb
1.11.7 = 3,60 mb
3.1.5 = 13,93 mb
3.2.5 = 7,80 mb
3.3.8 = 55,40 mb
3.6.5 = 11,30 mb
Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że przedmiar określa szacunkowy zakres prac. Blendy mają być wycenione za 1mb. Docelowo rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym. Wykonawca może dokonać wyceny w zakresie demontażu starych i montażu nowych blend oraz demontażu i ponownego montażu starych blend (jeśli będzie możliwość ich ponownego montażu).
2022-10-10 11:33 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że w dniu 10.10 .2022 r. wpłynęło od Wykonawcy zapytanie o następującej treści (cytat):
1) Czy przy demontażu i montażu grzejnika zakładamy ten sam grzejnik z demontażu, czy kupujemy nowy i zakładamy go na miejsce zdemontowanego. Jeśli tak jakie są wymiary grzejników?
Odpowiedź Zamawiającego: Zdemontowane grzejniki mają BYĆ PONOWNIE ZAMONTOWANE. Wykonawca nie kupuje nowych grzejników.
2) W przedmiarze nie podano opisu dla użytego słowa "Blenda" proszę o wyjaśnienie. Mamy zamontować blendy z demontażu czy kupujemy nowe i montujemy? Jeśli kupujemy "blendy" proszę o podanie wymiarów i opisu materiału z jakiego są wykonane.
Odpowiedź Zamawiającego: Przez słowo BLENDA, Zamawiający rozumie odboje ścian montowane 2 cm nad cokołem (wysokości 30 cm) wykonane z tworzywa CS Acrovyn Polska w kolorze nr 136 - szary perłowy. Zamawiający dopuszcza zamontowanie blend zdemontowanych na czas prowadzenia prac pod warunkiem, że będą one możliwe do ponownego montażu. Wymiana blend dotyczy przestrzeni korytarzowych.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie naprawy uszkodzeń powstałych po zalaniu części piwnic na skutek awarii pomp w budynku szpitala W miejscu cena netto należy wpisać wartość netto z formularza cenowego (załącznik nr 1) z wiersza "RAZEM - CENA CAŁKOWITA OFERTY" 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 408