Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 226/ZP/2022 „ Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb SPPP Radomiu z pełnieniem służby w Siedlcach ”

Deadlines:
Published : 23-09-2022 14:04:00
Placing offers : 28-09-2022 08:00:00
Offers opening : 28-09-2022 08:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

„ Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb SPPP Radomiu z pełnieniem służby w Siedlcach ” 


       Komenda Miejska Policji w Siedlcach ul. Starowiejska 66 , 08-110 Siedlce.1.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1-  Przedmiar,opis przedmiotu zamówienia- b.  budowlana , elektryczna.

 

2.   Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacie składek – Oświadczenie – Załącznik nr 2.

b) Oświadczenie RODO - Oświadczenie – Załącznik nr 3.

c) Uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

d) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys opracowany w formie szczegółowej/uproszczonej w celach informacyjnych.

2.       Projekt umowy  – Załącznik nr 4

 

      4.     Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na  

              stronie https://platformazakupowa.pl/

 

      5.     Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

             zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w

             zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie

             publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666).

 

     6.     Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie za pośrednictwem Platformy innych

            ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 9 listopada  

            2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty

            budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666).

 

     7.   Zawarcie umowy powinno nastąpić w terminie 10 dni, od dnia następnego, po dniu wyłonienia   

           wykonawcy i ogłoszenia informacji o wyborze wykonawcy.

   

     8.   Zamawiający ma możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr2. OŚWIADCZENIE.PDF PDF 73.55 2022-09-23 14:04:00 Proceeding
Załącznik nr3. Oświadczenie RODO.pdf pdf 289.34 2022-09-23 14:04:00 Proceeding
Dostosowanie pomieszczeń dla SPPP w Radomiu - Siedlce.pdf pdf 384.67 2022-09-23 14:04:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia SPPP.pdf pdf 46.53 2022-09-23 14:04:00 Proceeding
Przedmiar branża budowlana.pdf pdf 185.18 2022-09-23 14:29:20 Proceeding
Przedmiar branża sanitarna i elektryczna.pdf pdf 152.69 2022-09-23 14:29:27 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „ Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb SPPP Radomiu z pełnieniem służby w Siedlcach ” - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 08.12.2022 r. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 273