Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie badań analitycznych wód podziemnych i powierzchniowych na terenie osiedla Łęgnowo Wieś w Bydgoszczy oraz opracowanie raportu z prac monitoringowych

Agnieszka Pachurka-Lulek
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zintegrownego Rozwoju
Deadlines:
Published : 20-09-2022 14:37:00
Placing offers : 27-09-2022 14:40:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest:

A.      Akredytowany pobór 27 próbek wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie badań analitycznych wraz z opracowaniem raportu z prac monitoringowych zgodnie z „Wytycznymi metodycznymi dla przeprowadzenia monitoringu środowiska gruntowo-wodnego w Bydgoszczy na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś dla Miasta Bydgoszczy” w następującym zakresie:

  • poboru prób wody podziemnej z 8 otworów piezometrycznych: PUM-01, PUM-02, PUM-05, PUM 10, PUM‑12, PUM-13, PUM-14, PUM-15,

Nr otworu

Głębokość otworu [m p.p.t.]

Głębokość piezometru

[m p.p.t.]

Współrzędna X

Współrzędna Y

PUWG 2000

PUWG 2000

PUM-01

10,5

10,0

6507881.98

5884313.05

PUM-02

10,5

10,0

6507909.67

5884268.90

PUM-05

10,5

10,0

6508027.37

5884132.40

PUM-10

18,0

18,0

6508116.18

5883847.16

PUM-12

15,0

15,0

6508217.51

5883747.90

PUM-13

15,0

15,0

6508236.46

5883680.84

PUM-14

10,5

10,0

6508117.47

5884217.75

PUM-15

10,5

7,5

6508442.12

5883741.55

 

  • poboru prób wody podziemnej z 6 otworów piezometrycznych: 23/900, 17/900, MB1a, MB1b, MB2 i MB2a

Nr piezometru

Adres/lokalizacja

Współrzędna X

Współrzędna Y

PUWG 2000

PUWG 2000

23/900

Bydgoszcz ul. Plątnowska 11 za boiskiem

6508534.70

5883494.59

17/900

Bydgoszcz ul. Toruńska, przy przejeździe kolejowym

6507865.82

5884565.92

MB1a

Bydgoszcz ul. Przyłubska

6507855.65

5884128.90

MB1b

Bydgoszcz ul. Przyłubska

6507850.46

5884124.09

MB2

Bydgoszcz ul. Plątnowska

6508555.73

5883863.66

MB2a

Bydgoszcz ul. Plątnowska

6508558.57

5883866.91

 

  • pobór prób wody podziemnej z 9 studni gospodarczych: K1, K7, K11, K19, K21, K30, K46, K42, K33

 

Nr piezometru

Adres/lokalizacja

Współrzędna X

Współrzędna Y

PUWG 2000

PUWG 2000

K1

Bydgoszcz ul. Toruńska 318

6508060.78

5886124.01

K7

Bydgoszcz ul. Toruńska 199

6508353,76

5885388,17

K11

Bydgoszcz ul. Przyłubska 2

6508289,45

5885279,08

K19

Bydgoszcz ul. Przyłubska 44

6507821.02

5884846.12

K21

Bydgoszcz ul. Toruńska 38c

6507974.54

5884701.75

K30

Bydgoszcz ul. Toruńska 249

6508585.47

5884683.53

K46

Bydgoszcz ul. Toruńska 422

6508745,10

5884470,87

K42

Bydgoszcz ul. Otorowska 42

6508974,28

5883896,33

K33

Bydgoszcz ul. Plątnowska 11

6508461.91

5883537.09

 

  • pobór prób wody powierzchniowej z 4 punktów wcześniej monitorowanych: W1, W2, W3 i W4.

W załączeniu orientacyjna mapa z lokalizacją punktów poboru (załącznik nr 1).

Zamawiający nie ma aktualnie możliwości zapewnić dostępu do studni indywidualnych znajdujących się w gestii prywatnych właścicieli, stąd Wykonawca zadania powinien podjąć odpowiednie kroki zapewniające możliwość opróbowania studni we własnym zakresie.

B.      Zakres analityczny oznaczeń:

·      oznaczenia terenowe – podczas poboru każdej próbki wody należy wykonać pomiary: temperatury, odczynu pH, przewodności elektrolitycznej właściwej PEW, potencjału redox oraz tlenu rozpuszczonego oraz pomiar położenia zwierciadła wody,

·      oznaczenia laboratoryjne na każdej pobranej próbce wody:

-   substancje nieorganiczne: Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, PO4, NO3, NO2, NH4, As, Al, B, Ba, Cr, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Sb, Sr,

-   substancje organiczne: ogólny węgiel organiczny (TOC), fenol, anilina, składniki BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen), difenylosulfon, chloroanilina, hydroksybifenyle, nitrobenzen, oktylofenole,  toluidyna, suma WWA, suma AOX,  PCE i TCE.

 

Wszystkie badania pobranych próbek wody powinny być wykonane w akredytowanym laboratorium (PCA), zgodnie z metodami referencyjnymi lub w przypadku ich braku metodami opartymi na procedurach badawczych funkcjonujących w ramach polityki zarządzania jakością w danym laboratorium.

 

Podczas poboru próbek wody należy zachować zasadę reprezentatywności składu chemicznego wód. Przed poborem należy wykonać pompowanie oczyszczające doprowadzające do usunięcia co najmniej dwukrotnej objętości słupa wody stagnującej w otworze lub przeprowadzenie pompowania oczyszczającego.

 

Pobrane próbki wody, odpowiednio zakonserwowane powinny zostać niezwłocznie przekazane do laboratorium chemicznego, w czasie transportu będą przechowywane zgodnie ze standardami w temperaturze około 4ºC. Próbki wody powinny być pobierane do butelek o objętości wystarczającej dla wykonania oznaczeń wszystkich składników podanych w zakresie analizy chemicznej.

 

C.      Opracowanie raportu z wyników badań i pomiarów wraz z ich interpretacją.

D.     Opracowanie artykułu w języku niespecjalistycznym, stanowiącego informację z przeprowadzonych badań, który zostanie umieszczony na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy.


Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 20 listopada 2022 r.


Kryterium oceny oferty: najniższa całkowita cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.


Opis sposobu oceny ofert:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-   przedstawią kopię akredytacji na wykonywanie badań laboratoryjnych

lub

-   przedstawią kopię akredytacji na wykonywanie badań laboratoryjnych przez laboratorium oraz kopię umowy, z którym zainteresowany ofertą podmiot zawarł umowę cywilno-prawną na potrzeby własnej działalności we wskazanym zakresie.

 

Ocenie zostaną poddane oferty:

1)    złożone za pośrednictwem platformy Open Nexus w wyznaczonym terminie

2)    zawierające wymagane załączniki, tj.:

-        kopia akredytacji PCA,

-        kopia umowy zawartej z akredytowanym laboratorium.   

 

W zamówieniu nie mogą uczestniczyć podmioty, z którymi Zamawiający rozwiązał umowę z przyczyn Wykonawcy.


Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien dysponować własną kadrą oraz środkami technicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania prac opisanych w zamówieniu. Oferowana wartość zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty związane m.in. z dojazdem i sporządzeniem raportu oraz uzgodnień z właścicielami  nieruchomości, na których przewidziano pobranie prób do badań.

 

Zgodność oferty z wymaganiami ustawowymi i normowymi:


-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2011 r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.),

-   Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.),

-   Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148),

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i  jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1576).


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 5858050 w godz. 10:00-12:00.


- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis zamówienia_Legnowo_09_22_skan.pdf pdf 444.42 2022-09-20 14:37:00 Proceeding
mapa.jpg jpg 514.41 2022-09-20 14:37:00 Proceeding

Announcements

2022-11-08 10:44 Agnieszka Pachurka-Lulek Postępowanie ofertowe w ww. zakresie, zakończyło się w dniu 27 września 2022 r. Ofertę złożyły 3 firmy:
1. Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8 - 111 905,00 zł netto
2. REMEA Sp. z o.o. 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44C - 104 000,00 zł netto
3. PROTE TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA Sp. z o.o. 60-692 Poznań ul. F. Firlika 26 - 101 500,00 zł netto.

WYBRANA OFERTA: oferta Spółki PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., spełniła wszystkie wymogi formalne zamawiającego oraz kryterium cenowe.
POZOSTAŁE OFERTY:
Oferta Spółki REMEA Sp. z o.o. spełniała warunki cenowe, jednakże była nieznacznie wyższa od oferty najkorzystniejszej.
Oferta Spółki Eurofins OBIKŚ Polska została odrzucona, ze względu na najwyższą cenę, która m.in. przekracza kryteria cenowe zamówienia.2022-09-27 10:35 Agnieszka Pachurka-Lulek W związku

W odniesieniu do złożonego zapytania informuję:

Czy można wydłużyć termin?
Termin składania ofert został wyznaczony zgodnie z zarządzeniem nr 4/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2021 r. tj. na 7 dni, i został ogłoszony w dniu 20 września 2022 r. o godz 14:37. W związku z powyższym nie zostanie on przedłużony.

1. Czy w przypadku odmowy dostępu do studni gospodarczych na terenach prywatnych, Zamawiający odstąpi od konieczności opróbowania wskazanych studni?
ad. 1. W toku prac inwentaryzacyjnych zidentyfikowano 51 studni gospodarczych, z których wytypowano 9 do dalszych badań. Zatem w przypadku braku zgody na daną studnię, trzeba będzie wybrać inną. Najbliżej położoną. Dla Wykonawcy zadania zostanie udostępnione opracowanie "Wytyczne metodyczne..." opracowane w ramach projektu GREENERSITES

2. Zamawiający zakłada przeprowadzenie pompowań oczyszczających, prosimy o wskazanie sposobu zagospodarowania wody z pompowań oczyszczających.
ad. 2 Pompowanie do pojemników i utylizacja zgodnie z przepisami.

3. Proszę o weryfikację oznaczenia otworów piezometrycznych wskazanych w Opisie Zamówienia. (Wskazano otwór 17/900, czy chodzi o otwór 27/900?) Zamawiający wskazał otwory oznaczone MB1a, MB1b, MB2, MB2b (powinno być MB1a, MB1b, MB2a, MB2b) stanowiące otwory w ramach monitoringu badawczego Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH), czy Zamawiający uzyskał zgodę Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego na dostęp do otworów w celu przeprowadzenia badań?
ad. 3 otwory 17/900 i 27/900 to dwa różne piezometry. Otwory MB1i2ab, tak zostały opisane w raporcie z inwentaryzacji studni i piezometrów na terenie osiedla Łęgnowo. Na przyszłość zostaną poprawione. Ponadto, PIG-PIB wyraża zgodę na pobór prób do badań, zatem Zamawiający nie będzie musiał się o zgodę instytutu ubiegać.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedmiotem zamówienia jest "wykonanie badań analitycznych wód podziemnych i powierzchniowych na terenie osiedla Łęgnowo Wieś w Bydgoszczy oraz opracowanie raportu z prac monitoringowych" zgodnie z załącznikiem - opisem przedmiotu zamówienia 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 20 listopada 2022 r. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki formalne - Kopia akredytacji PCA (0)
6 Warunki formalne - Kopia umowy zawartej z akredytowanym laboratorium. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 321