Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-74/2022 TP/U/S Organizacja trzech szkoleń on-line dla kadr centrów usług społecznych na terenie województwa mazowieckiego.

Deadlines:
Published : 20-09-2022 12:16:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ-351-74-2022.pdf pdf 1014.02 2022-09-20 12:16:00 Proceeding
01 Zał. nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 771.76 2022-09-20 12:16:00 Proceeding
02 Zał. nr 2. Wzór Umowy.pdf pdf 521.8 2022-09-20 12:16:00 Proceeding
05 Zał. nr 5. Wykaz usług.docx docx 20.71 2022-09-20 12:16:00 Proceeding
06 Zał. nr 6. Wykaz osób.docx docx 24.43 2022-09-20 12:16:00 Proceeding
07 Zał. nr 7. Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 37 2022-09-20 12:16:00 Proceeding
08 Zał. nr 8. Doświadczenie trenera.docx docx 24.13 2022-09-20 12:16:00 Proceeding
09 Zał. nr 9 Wstepny scenariusz.docx docx 16.81 2022-09-20 12:16:00 Proceeding
10 Zał. nr 10. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.18 2022-09-20 12:16:00 Proceeding
11 Zał. nr 11 Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 29.72 2022-09-20 12:16:00 Proceeding
12 Zał. nr 12 Oświadczenie wykazanie usług.docx docx 28.51 2022-09-20 12:16:00 Proceeding
13 Ogłoszenie z 2022-08-20 numer 2022-BZP 00355471-01.pdf pdf 140.89 2022-09-20 12:16:00 Proceeding
04 Zał. nr 4. Oświadczenie Wykonawcy (3).docx docx 31.65 2022-09-27 10:08:19 Proceeding
03 Zał. nr 3. Formularz ofertowy.docx docx 43.24 2022-09-20 12:16:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 484.3 2022-09-30 12:02:23 Public message
2022-10-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert 351-64-2022.pdf pdf 491.95 2022-10-17 14:16:34 Public message
2022-11-07 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty 351-74-2022.pdf pdf 488.44 2022-11-07 11:50:33 Public message

Announcements

2022-11-07 11:50 Piotr Ratajczyk Warszawa, 7 listopada 2022 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 253 ust. 2, czyniąc jednocześnie zadość art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Organizacja trzech szkoleń on-line dla kadr centrów usług społecznych na terenie województwa mazowieckiego” (nr referencyjny postępowania MCPS.ZP/PR/351-74/2022 TP/U/S).

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 263 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca, którego oferta została pierwotnie wybrana, Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych CSK Expert Rafał Gorczowski, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa,
NIP 734-124-94-54, poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonał ponownego badania
i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców i wybrał ofertę: Uczelnia Korczaka Akademia Nauk Stosowanych, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa NIP 5261723036, za cenę:
95 800,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta odpowiada wymaganiom określonym w SWZ i ustawie Pzp, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwięcej punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Wobec powyższego,
w świetle art. 239 ustawy Pzp, należy ją uznać za ofertę najkorzystniejszą.

2022-11-07 Informacj [...].pdf

2022-10-17 14:16 Piotr Ratajczyk INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 253 ust. 2, czyniąc jednocześnie zadość art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Organizacja trzech szkoleń on-line dla kadr centrów usług społecznych na terenie województwa mazowieckiego” (nr referencyjny postępowania MCPS.ZP/PR/351-74/2022 TP/U/S).

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zmówienia. Oferta Wykonawcy uznana za najkorzystniejszą odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zatem w świetle art. 239 ust. 2 ustawy Pzp uznać należy ją za ofertę najkorzystniejszą.

1. W związku z dokonaną oceną ofert przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu niniejszego postępowania Zamawiający informuje, że za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez Wykonawcę:
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
CSK Expert Rafał Gorczowski,
Plac Defilad 1,
00-901 Warszawa,
NIP 734-124-94-54,
Oferowana cena za realizację zamówienia 67 860,00 zł gross (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt zł, 00/100 gr).
2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty.
3. Zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2022-10-17 Informacj [...].pdf

2022-09-30 12:02 Andrzej Rzewiński Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

MCPS.ZP/PR/351-74/2022 TP/U/S

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Organizacja trzech szkoleń on-line dla kadr centrów usług społecznych na terenie województwa mazowieckiego.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwoty: 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych 00/100)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

03 Zał. nr 3. Formul [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 602