Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 219/ZP/2022 Zakup wraz z dostarczeniem radiotelefonów przewoźnych standardu DMR TIER II z zestawami (akcesoriami)

Deadlines:
Published : 20-09-2022 12:02:00
Placing offers : 27-09-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,Wydział Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie prowadzonego zapytania ofertowego pn.: ,,Zakup wraz z dostarczeniem radiotelefonów przewoźnych standardu DMR TIER II z zestawami (akcesoriami)” 219/ZP/2022 (Rej.:60/L/2022) poprzez platformę zakupową Open Nexus w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2021 poz. 1129 z póź zm.) prowadzonym jako zapytanie ofertowe w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacji określonym w Decyzji Nr 5/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w KWP zs. w Radomiu.

Kod CPV: 32236000-6

        I.            OGÓLNE WYMAGANIA

1)     

1)      Termin realizacji zamówienia – max do 22.12.2022r.

2) Kryteria wyboru ofert: najniższa cena łącznie brutto - 100 %.

3)      Dostawa – na koszt Wykonawcy do Magazynu Wydziału Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom w godz. 8.00-14.00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym na nr. tel.: 47 701 34 35.

     4)    Termin i forma płatności na rzecz Wykonawcy: płatność przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez KWP zs. w Radomiu prawidłowo wystawionej Faktury Vat złożonej po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

Uwaga: Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym.

      5)      Wymagane warunki gwarancji: minimum 24 miesiące.

6)      Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

      7)      Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

     8)      W przypadku braku akceptacji OPZ jak również niewyrażenia zgody na określone warunki udziału w postępowaniu prosimy nie składać oferty!!!

    9)      Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów – poza wypełnieniem formularza na stronie postępowania – platformie zakupowej Open Nexus należy dołączyć skan:

wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
pełnomocnictwo do podpisania oferty /w przypadku udzielenia/.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego do wskazanego w OPZ pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany przez niego produkt równoważny jest nie gorszej jakości i posiada co najmniej parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalność jak wymienione w OPZ. W tym celu w przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć również karty katalogowe lub inne dokumenty typu dokumentacja techniczna Producenta zawierające specyfikację oferowanego produktu potwierdzającego wymagania Zamawiającego dotyczące minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, na podstawie których Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny będzie mógł stwierdzić równoważność zaoferowanego produktu z treścią OPZ (w przypadku dokumentów składanych w formie kopii lub skanów wymaga się aby zostały one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a złożone w języku obcym innym
niż język angielski sk
ładane są wraz z tłumaczeniem na język polski).

 

 

      II.            W przypadku pytań:

- proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"

  lub w szczególności:

·         w sprawach merytorycznych – Paweł Krupiński tel.: 47 701 34 18;

e-mail: pawel.krupinski@ra.policja.gov.pl;

·         w sprawach formalnych  - Paweł Łyżwiński tel.: 47 701 34 05

e-mail: pawel.lyzwinski@ra.policja.gov.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

    III.            OGÓLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 ust. 1 pkt. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KWP zs. w RADOMIU:

 

 1)      Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku nie wyrażenia zgody na warunki udziału - proszę nie składać swojej oferty.

   2)      Zamówienia realizowane przez KWP zs. w Radomiu za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. Oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem platformy zakupowej nie będą rozpatrywane.

   3)      Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), ewentualne załączniki oraz inne niezbędne informacje zamieszczone są na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki udziału i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

  4)      Oferowana przez Wykonawcę cena za towar / usługę musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty dostarczenia/dojazdu. KWP zs. w Radomiu nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia przez Wykonawcę.

   5)      O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w odniesieniu do ceny brutto.

   6)      Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw / usług zaoferowany asortyment i wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.

   7)      KWP zs. w Radomiu zastrzega, że:

- wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z określonymi w danym postępowaniu kryteriami wyboru oferty;

- przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP zs. w Radomiu;

- w przypadku realizowania dostawy/ usługi niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą, zwróci przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- istnieje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8) Zamawiający informuje,  że dane osobowe Wykonawców składających oferty handlowe będą przetwarzane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą  w Radomiu,   ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom dla potrzeb niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego, a dane osobowe/ zakupowe Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą będą wykorzystane do celów realizacji umowy / zamówienia.

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2.pdf pdf 246.98 2022-09-20 12:02:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 553.47 2022-09-20 12:02:00 Criterion
Formularz ofertowy Załącznik nr 1.docx docx 28.67 2022-09-20 12:02:00 Criterion

Announcements

2022-09-27 13:58 Paweł Łyżwiński W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Pzp (wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.) oraz zgodnie z Decyzją nr 5/2021 z dnia 13 stycznia 2021r. Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu w wyznaczonym terminie na składanie ofert wpłynęła 1 ważna oferta. Po dokonaniu badania i oceny złożonej oferty Wydział Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

PROFESJONALNA APARATURA RADIOKOMUNIKACYJNA ,,PROFKOM” TRUSZKOWSKI KRZYSZTOF
ul. Stokrotki 1
11-041 Olsztyn
Wartość oferty: 46.575,18 zł brutto.


Oferta okazała się najkorzystniejsza ponieważ zawiera cenę mieszcząca się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na realizacje przedmiotu zamówienia oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup wraz z dostarczeniem radiotelefonów przewoźnych standardu DMR TIER II z zestawami (akcesoriami) Proszę o podanie Łącznej wartości PLN wynikającej z treści załączonego wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności, projekt umowy - Płatność na warunkach określonych w projekcie umowy - przelew 30 dni od daty otrzymania przez KWP zs. w Radomiu prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Projekt umowy.pdf

(0)
3 Termin realizacji - Max. do 22.12.2022r. Proszę zaoferować lub potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu do Magazynu Wydziału Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Formularz ofertowy - Proszę o wypełnienie, podpisanie i załączenie Formularza ofertowego - Załącznik nr 1 Attachment required

Formularz ofertowy Z [...].docx

(0)
6 Oświadczenie dot. oferowanego sprzętu - Oświadczam, że zaoferowany sprzęt posiada możliwość zdalnego programowania drogą radiową radiotelefonów nasobnych i przewoźnych. nie dopuszcza się tej funkcjonalności poprzez łącze Bluetooth. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
7 Gwarancja na sprzęt - Min 24 miesięcy. Proszę zaoferować lub potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
8 RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
Unlock the form

The number of page views: 427