Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DOZ-ZO/11/2022 Wykonanie bloczków parafinowych i preparatu barwionego (HE) wraz z transportem

Ewelina Potok
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Obsługi Zakupów
Deadlines:
Published : 20-09-2022 11:41:00
Placing offers : 26-09-2022 08:30:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na Wykonanie bloczków parafinowych i preparatu barwionego (HE) wraz
z transportem
.

Dodatkowe informacje:

 • Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
 • Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane na podstawie rzeczywiście zrealizowanego przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiającemu w każdej chwili przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Opis zamówienia:

 1. Zgodne ze wzorem umowy.
 2. Planowany termin wykonania - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z możliwością wydłużenia terminu.
 3. Wykonanie próbek - od 10 do 14 dni roboczych, liczonych od momentu odbioru materiału od Zamawiającego.
 4. Odbiór od Zakładu Medycyny Sądowej Zamawiającego w Poznaniu (od dnia 05.10.2022r. ul. Rokietnicka 10 w Poznaniu) materiału do obróbki histopatologicznej   własnym środkiem transportu, z częstotliwością jednego razu w tygodniu w dzień roboczy wskazany przez Zakład Medycyny Sądowej, w godzinach 8:30-13:00 (wliczone w cenę wykonania bloczka).
 5. Dostarczenia wytworzonych bloczków oraz preparatów barwionych HE do Zakładu Medycyny Sądowej, z częstotliwością jednego razu w tygodniu, w dni robocze, w godzinach 8:30-13:00.
 6. Koszty transportu, w tym odbioru i dostawy - po stronie Wykonawcy.
 7. Warunki płatności: 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
 8. Kryterium oceny ofert - 100% cena.
 9. Termin związania ofertą - 30 dni.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) jest nieważna na podstawie przepisów prawa.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
UMP - Umowa bloczki parafinowe.docx docx 25.47 2022-09-20 11:41:04 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena za wykonanie Cena brutto za wykonanie 1 bloczka parafinowego i preparatu barwionego (HE) 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. - Proszę załączyć jeśli wymagane (0)
4 Oświadczamy, że: - Posiadamy uprawnienia oraz licencje do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania umowy; c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy (0)
5 Oświadczamy, że: - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. (0)
6 Oświadczamy, że: - W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. (0)
7 Adres punktu - Należy wpisać adres punktu, w którym wykonywane będą bloczki (0)
8 Wykluczenie - Oświadczam, że wobec mnie nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności odpowiadające przesłance wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (0)
Unlock the form

The number of page views: 340