Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OŚ.271.15.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna odcinek B z basztą Piaskową i wieżą bramną wschodnią” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku robót budowlanych

Awatar Pracownika
Gmina Byczyna
Gmina Byczyna
Deadlines:
Published : 20-09-2022 10:39:00
Placing offers : 28-09-2022 10:00:00
Offers opening : 28-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.27 2022-09-20 10:39:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1188.35 2022-09-20 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 147.5 2022-09-20 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (1).doc doc 49 2022-09-20 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (2).doc doc 52.5 2022-09-20 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (2).doc doc 50.5 2022-09-20 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (1).doc doc 43.5 2022-09-20 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług.doc doc 126 2022-09-20 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 125 2022-09-20 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Projekt umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.pdf pdf 1327.08 2022-09-20 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7b do SWZ - Projekt umowy na nadzór autorski.pdf pdf 943.74 2022-09-20 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.7z 7z 268570.79 2022-09-20 10:39:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wyjaśnienia udzielone w poprzednim postępowaniu.zip zip 2035.74 2022-09-20 10:39:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 95.62 2022-09-28 10:36:01 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 153.56 2022-10-12 12:03:32 Public message

Announcements

2022-10-12 12:03 Gmina Byczyna Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-28 10:36 Gmina Byczyna Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przedkłada informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-28 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 200 000,00 (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 359