Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.261.26.2022 Sprzedaż i dostawa wodomierzy i modułów radiowych oraz naprawa i legalizacja posiadanych wodomierzy

Deadlines:
Published : 19-09-2022 11:20:00
Placing offers : 25-10-2022 11:00:00
Offers opening : 25-10-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z siedzibą 42-202 Częstochowa, ul Jaskrowska 14/20 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż I dostawę wodomierzy I modułów radiowych oraz naprawę I legalizację posiadanych wodomierzy”. (znak sprawy TI.261.26.2022)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 376 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 1 w zw. art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.)

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Dokumentacja przetargowa ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowią komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022S180-510567-pl.pdf pdf 157.15 2022-09-19 11:20:00 Proceeding
tom I - Instrukcja dla Wykonawcy.pdf pdf 313.53 2022-09-19 11:20:00 Proceeding
tom II - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 233.66 2022-09-19 11:20:00 Proceeding
tom III - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 330.71 2022-09-19 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1, 2, 3, 4 do SWZ.docx docx 65.77 2022-09-19 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - (JEDZ-instrukcja).pdf pdf 1658.55 2022-09-19 11:20:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ I.pdf pdf 75.64 2022-10-05 12:38:08 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ II.pdf pdf 215.69 2022-10-10 12:47:52 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 48.32 2022-10-25 13:18:40 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 65.43 2022-11-16 13:30:48 Public message

Announcements

2022-11-16 13:30 Anna Lewandowicz W załączeniu informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-25 13:18 Katarzyna Walenta W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-25 11:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2 538 369,60 PLN + VAT tj. 3 122 194,61 PLN.
2022-10-10 12:47 Anna Lewandowicz W załączeniu zamieszczamy wyjaśnienia dotyczące SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-10-05 12:38 Artur Połys W załączeniu zamieszczamy wyjaśnienia dotyczące SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 466