Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RGGZ.271.49.2022 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY SZAFLARY

Jakub Gasik
Gmina Szaflary
Deadlines:
Published : 19-09-2022 10:21:00
Placing offers : 20-10-2022 10:00:00
Offers opening : 20-10-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - scan.pdf pdf 1254.01 2022-09-19 10:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - 2022-OJS180-509553-pl.pdf pdf 113.63 2022-09-19 10:21:00 Proceeding
SWZ str1 scan.pdf pdf 180.19 2022-09-19 10:21:00 Proceeding
SWZ Zagospodarowanie odpadów 2022r..doc doc 998 2022-09-19 10:21:00 Proceeding
Załączniki do SWZ zago. odpadów.doc doc 188.5 2022-09-19 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - JEDZ.docx docx 53.78 2022-09-19 10:21:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 39.59 2022-10-11 10:04:29 Public message
Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ.pdf pdf 3956.99 2022-10-11 10:04:29 Public message
Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 1019.08 2022-10-11 10:10:59 Public message
Ogłoszenie sprostowanie - 2022-OJS196-557255-pl.pdf pdf 78.56 2022-10-11 10:10:59 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 302.68 2022-10-20 10:55:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx docx 393.81 2022-10-20 10:55:40 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 303.28 2022-10-27 11:48:11 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę.docx docx 394.85 2022-10-27 11:48:11 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu.pdf pdf 103.31 2023-02-15 08:35:22 Public message
Infor o wysokości środków .pdf pdf 256.97 2022-10-20 10:00:00 Public message
Infor o wysokości środków .doc doc 25.5 2022-10-20 10:00:00 Public message

Announcements

2023-02-15 08:35 Jakub Gasik Dz.U./S S239
12/12/2022
688683-2022-PL

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:688683-2022:TEXT:PL:HTML
Polska-Szaflary: Usługi związane z odpadami
2022/S 239-688683
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-10-27 11:48 Jakub Gasik Nasz znak: RGGZ.271.49.2022 Szaflary, dnia 27.10.2022 r.
Nr przetargu: 29/2022
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”, na: „ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY SZAFLARY”.

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXXIII SWZ.

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania przedmiotu zamówienia
w wysokości 1 655 899,20 zł gross oraz z odległością do punktu dostarczania odpadów wynoszącą 7km.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta Wykonawcy FCC Podhale Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXXIII SWZ. Oferta złożona przez FCC Podhale Sp. z o.o. jest jedyną złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu została złożona 1 oferta:
1/ Oferta nr 1
FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II, 34-400 Nowy Targ
Cena 1 789 387,20 zł gross
Odległość 7km

Ocena oferty:
1/ FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II, 34-400 Nowy Targ
Kryterium ceny uzyskało 60,00 pkt.
Kryterium odległości uzyskało 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp.

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie zgodnie
z art. 264 ust. 2, pkt.1a tj. krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania e-maila stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym

Otrzymują:
1/ https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary,
2/ www.szaflary.pl, www.bip.malopolska.pl/ugszaflary
3/ a/a

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2022-10-20 10:55 Jakub Gasik Znak sprawy: RGGZ.271.49.2022 Szaflary dnia 20.10.2022 r.
Nr przetargu: 29/2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zamówienia publicznego pn.:

„ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY SZAFLARY”

W dniu 20.10.2022 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Szaflarach, odbyło się otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stornie internetowej prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.:

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia łącznie: 1 700 000,00 zł gross z czego:

Łącznie wpłynęły 1 oferty:
• liczba z deszyfrowanych i otwartych ofert: 1
• dane z otwartych ofert:
UWAGA!!!
SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU DO WIADOMOŚCI

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2022-10-20 10:00 Buyer message Znak sprawy: RGGZ.271.49.2022 Szaflary dnia 19.09.2022r.
Nr przetargu: 29/2022
INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
Informacja na temat wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć Gmina Szaflary na sfinansowanie zamówienia publicznego pn.
„ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY SZAFLARY”
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
1 700 000,00 zł. (brutto)

Infor o wysokości śr [...].pdf

Infor o wysokości śr [...].doc

2022-10-11 10:10 Jakub Gasik Dz.U./S S196
11/10/2022
557255-2022-PL

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557255-2022:TEXT:PL:HTML
Polska-Szaflary: Usługi związane z odpadami
2022/S 196-557255
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 180-509553)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina SzaflaryKrajowy numer identyfikacyjny: NIP 7361198317Adres pocztowy: ul. Zakopiańska 18Miejscowość: SzaflaryKod NUTS: PL21 MałopolskieKod pocztowy: 34-424Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Jakub GasikE-mail: przetargi@szaflary.pl Tel.: +49 182612314Adresy internetowe:Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY SZAFLARY
Numer referencyjny: RGGZ.271.49.2022
II.1.2) Główny kod CPV 90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych, w szczególności z grupy 20 oraz odpadów wchodzących w skład odpadów z grupy 15 01- włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi i 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 16 06 - baterie i akumulatory, 16 01 03 zużyte opony, 19 12 odpady
z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/10/2022
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 180-509553

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Szaflary, między innymi:
wszystkich odpadów komunalnych, w szczególności z grupy 20 oraz odpadów wchodzących w skład odpadów z grupy 15 01- włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi i 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 16 06 - baterie i akumulatory, 16 01 03 zużyte opony, 19 12 odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
a) Pozostałe (zwane dalej resztkowymi) odpady komunalne i zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01, popiół o kodzie 20 01 99 w ilości szacunkowej 1240 ton łącznie - odpady te dostarczane będą w workach czarnych; odpady ulegające biodegradacji 20 01 08 oraz odpady zielone o kodzie 20 02 01 w ilości szacunkowej łącznie 150 ton - odpady te dostarczane będą w workach brązowych.
W przypadku zmiany przepisów prawa albo Regulaminu utrzymania czystości Gminy Szaflary, Wykonawca zastrzega możliwość dostarczania odpadów w workach innego koloru i możliwość rozdzielenia odpadów
dostarczanych, wg. innego zestawienia kodów odpadów i/lub podziału na frakcje.
b) Odpady segregowane w ilości szacunkowej:
- papier i tektura (kod odpadu 15 01 01) w ilości 34 ton,
- zmieszane odpady opakowaniowe (kod odpadu 15 01 06) w ilości 440 ton,
- opakowania ze szkła (kod odpadu 15 01 07) w ilości 200 ton,
- odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) (kod odpadu 02 01 04) w ilości 45 ton,
- baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01), baterie i akumulatory niklowo kadmowe (kod odpadu 16 06 02), baterie zawierające rtęć (kod odpadu 16 06 03), baterie alkaliczne (kod odpadu 16 06 04) , inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) w ilości 0,2 tony,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody odpadów: 20 01 35, 20 01 36) w ilości 0,2 tony,
- odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) w ilości 216 ton,
- tekstylia, odzież (kody odpadów 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11) w ilości 0,2 tony,
- zużyte opony (kod odpadu 16 01 03) – 30 ton
- odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych lub remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru prowadzenia robót do organu architektoniczno-budowlanego kod:17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 w ilości 1 tona
- odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, świetlówki/żarówki o kodach: 20 01 31, 20 01 32, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29, 15 01 10, 20 01 21 w ilości 0,2 tony
c) Odpady powyższe dostarczane będą zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Szaflary Regulaminem Utrzymania Czystości z podziałem na frakcje: worki żółte - metale i tworzywa sztuczne, worki niebieskie - papier, worki zielone – szkło, worki brązowe – bioodpady, worki czarne – pozostałe odpady po segregacji tzw. resztkowe.

Powinno być:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Szaflary, między innymi:
wszystkich odpadów komunalnych, w szczególności z grupy 20 oraz odpadów wchodzących w skład odpadów z grupy 15 01- włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi i 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 16 06 - baterie i akumulatory, 16 01 03 zużyte opony, 19 12 odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
a) Pozostałe (zwane dalej resztkowymi) odpady komunalne i zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01, popiół o kodzie 20 01 99 w ilości szacunkowej 1240 ton łącznie - odpady te dostarczane będą w workach czarnych; odpady ulegające biodegradacji 20 01 08 oraz odpady zielone o kodzie 20 02 01 w ilości szacunkowej łącznie 150 ton - odpady te dostarczane będą w workach brązowych.
W przypadku zmiany przepisów prawa albo Regulaminu utrzymania czystości Gminy Szaflary, Wykonawca zastrzega możliwość dostarczania odpadów w workach innego koloru i możliwość rozdzielenia odpadów dostarczanych, wg. innego zestawienia kodów odpadów i/lub podziału na frakcje.
b) Odpady segregowane w ilości szacunkowej:
- papier i tektura (kod odpadu 15 01 01) w ilości 34 ton,
- zmieszane odpady opakowaniowe (kod odpadu 15 01 06) w ilości 440 ton,
- opakowania ze szkła (kod odpadu 15 01 07) w ilości 200 ton,
- odpady tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) w ilości 45 ton,
- baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01), baterie i akumulatory niklowo kadmowe (kod odpadu 16 06 02), baterie zawierające rtęć (kod odpadu 16 06 03), baterie alkaliczne (kod odpadu 16 06 04) , inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) w ilości 0,2 tony,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody odpadów: 20 01 35, 20 01 36) w ilości 0,2 tony,
- odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) w ilości 216 ton,
- tekstylia, odzież (kody odpadów 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11) w ilości 0,2 tony,
- zużyte opony (kod odpadu 16 01 03) – 30 ton
- odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych lub remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru prowadzenia robót do organu architektoniczno-budowlanego kod:17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 w ilości 1 tona
- odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, świetlówki/żarówki o kodach: 20 01 31, 20 01 32, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29, 15 01 10, 20 01 21 w ilości 0,2 tony
c) Odpady powyższe dostarczane będą zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Szaflary Regulaminem Utrzymania Czystości z podziałem na frakcje: worki żółte - metale i tworzywa sztuczne, worki niebieskie - papier, worki zielone – szkło, worki brązowe – bioodpady, worki czarne – pozostałe odpady po segregacji tzw. resztkowe.
VII.2) Inne dodatkowe informacje: ------------

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Ogłoszenie sprostowa [...].pdf

2022-10-11 10:04 Jakub Gasik Znak sprawy: RGGZ.271.49.2022 Szaflary 11.10.2022 r.
Nr przetargu 29/2022
https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary
(strona internetowa prowadzonego postępowania)


WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ
Dotyczy: „ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY SZAFLARY”

I. Wyjaśnienia treści SWZ
Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „Ustawą Pzp” , Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Zamawiający w treści SWZ w dziale III Opis przedmiotu zamówienia, w pkt. 1.1 określił szacunkowe ilości odpadów segregowanych, w tym m.in. „odpady tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) w ilości 45 ton”, natomiast w Załączniku nr 1 stanowiący Formularz ofertowy, Zamawiający nie uwzględnił powyższego kodu. Wnosimy o wyjaśnienie oraz ewentualną modyfikację dokumentacji przetargowej.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:
Zamawiający poprawi załącznik nr 1 tj. w formularz ofertowy dodając do wyceny kod „odpady tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) w ilości 45 ton”.

Pytanie nr 2:
Zamawiający w treści SWZ w dziale XXXIII określił w pkt 1. kryterium oceny ofert jako:
„1.1. Cena ofertowa gross „Cena” - waga kryterium 60%, tj. 60pkt
1.2. Odległość od granicy administracyjnej gminy Szaflary do miejsca, do którego Zamawiający zobowiązany będzie do transportowania i dostarczania odpadów „Odległość” – waga kryterium 40%, tj. 40pkt”
Natomiast w treści pkt. 2.2.2 określił, że:
„2.2.2 Kryterium terminu płatności może uzyskać max 40,00 pkt.”
Ponadto Zamawiający w treści Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy w § 7 ust 2. określił, że:
„Termin płatności faktury wynosi do ….. dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.”
Niniejsze zapisy w dokumentacji wskazują, że termin płatności stanowi kryterium oceny ofert. W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ujednolicenie zapisów, bowiem tak ukształtowane postanowienia mogą wprowadzić w błąd Wykonawcę.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:
Zamawiający poprawi pkt. 2.2.2.. Termin płatności nie stanowi kryterium oceny ofert.
Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

Pytanie nr 3:
Zamawiający w treści Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy w §5 ust. 6 formułuje poniższe zapisy:
„Wykonawca oświadcza, że osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na terenie Gminy Szaflary za rok 2022 r. wyniesie minimum 50% . Na potwierdzenie wykonawca jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania rocznego w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. za poprzedni rok kalendarzowy. Wykonawca przekazuje sprawozdanie Wójtowi Gminy Szaflary za pośrednictwem Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.”
Zgodnie z art. 3b ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 35% wagowo - za rok 2023”, ponadto zgodnie z przytoczoną ustawą, zapis dot. „osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła” jest nieaktualny i niezgodny z ustawą. Wnosimy o modyfikację zapisów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:
Zamawiający zmodyfikuje zapis w treści Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy w §5 ust. 6.

Pytanie nr 4:
Zamawiający w treści Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy w §5 ust. 6 formułuje poniższe zapisy:
„Wykonawca oświadcza, że osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na terenie Gminy Szaflary za rok 2022 r. wyniesie minimum 50% . Na potwierdzenie wykonawca jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania rocznego w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. za poprzedni rok kalendarzowy. Wykonawca przekazuje sprawozdanie Wójtowi Gminy Szaflary za pośrednictwem Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.”
Ponadto Zamawiający w treści SWZ w dziale III, pkt. 1.1.11 określił, że:
„Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów, w terminach wskazanych w tychże przepisach. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu określonych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zagospodarowania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia minimum 25% wagowo poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2022 roku na terenie Gminy Szaflary.”
W trosce o dbałość zamówienia, którego przedmiotem jest samo zagospodarowanie odpadów komunalnych, a nie zaś odbiór i transport odpadów, pragniemy zauważyć, że Wykonawca niniejszej usługi, zgodnie z art. 9n ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie jest zobowiązany do sporządzenia rocznych sprawozdań przekazanych Zamawiającemu. Wnosimy o wykreślenie bądź modyfikację ww. zapisów.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:
Zamawiający zmodyfikuje zapis w treści SWZ w dziale III, pkt. 1.1.11.

II. Zmiany treści SWZ
Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „Ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:
Zmiana nr 1:
Zmienia się treść Załącznika nr 1 – Formularz Ofertowy
Zamawiający poprawi załącznik nr 1 tj. w formularz ofertowy dodając do wyceny kod „odpady tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) w ilości 45 ton” w załączeniu poprawiony załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
Zmienia się treść pkt. 1.1. w dziale III SWZ dodając: kod 15 01 02 odpady tworzyw sztucznych
Zmienia się treść Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy §2 ust. 2 dodając: kod 15 01 02 odpady tworzyw sztucznych
Zmienia się treść Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy §4 ust. 1 dodając: kod 15 01 02 odpady tworzyw sztucznych

Zmiana nr 2:
Zmienia się zapis pkt. 2.2.2. w dziale XXXIII SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„2.2.2 Kryterium „Odległości” może uzyskać max 40,00 pkt.”
Zamawiający zmienia zapis w treści Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy w § 7 ust 2., który otrzymuje brzmienie: „Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.”

Zmiana nr 3:
Zamawiający zmienia zapis w treści Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy w §5 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Szaflar, w taki sposób aby osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
w wysokości co najmniej 35% wagowo - za rok 2023. Wykonawca jest obowiązany do udostępnienia wszelkich zestawień, dokumentów niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego potwierdzającego osiągnięcie wskaźnika recyklingu.

Zmiana nr 4:
Zamawiający zmienia zapis w treści SWZ w dziale III, pkt. 1.1.11 który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie zestawienia, dokumenty niezbędne do wyliczenia
i potwierdzenia osiągnięcia minimalnego poziomu 35% (wagowo) przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu odpadów komunalnych w 2023 roku na terenie Gminy Szaflary. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów,
w terminach wskazanych w tychże przepisach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Sprostowanie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 11.10.2022 r. pod numerem 2022/S 196-557255
Załączniki:
- załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy
- załącznik nr 5 do SWZ – Projekt umowy

Wyjaśnienia treści S [...].docx

Wyjaśnienie i zmiany [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 645