Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż.” w zakresie montażu drzwi p.poż.

Deadlines:
Published : 16-09-2022 13:06:00
Placing offers : 22-09-2022 15:40:00
Offers opening : 22-09-2022 15:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.1 2022-09-16 13:06:30 Proceeding
SWZ drzwi.docx docx 171.7 2022-09-16 13:06:30 Proceeding
dokumnetacja techniczna.rar rar 1930.61 2022-09-16 13:18:13 Proceeding
unieważnienie.pdf pdf 46.19 2022-09-22 15:30:54 Public message

Announcements

2022-09-22 15:30 Anna Wandzik INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Termomodernizację budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż.” w zakresie montażu drzwi p.poż.Zamawiający, informuje o unieważnieniu postępowania, na realizację przedmiotowego zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej Pzp.


Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ust. 1) ustawy Pzp.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu..

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: W trakcie realizacji zadania pn.: „Termomodernizację budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż.” okazało się, że część środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia została przez Urząd Marszałkowski przesunięta na inne przedsięwzięcia i nie została przyznana.

unieważnienie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 380