Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OP-254-42/22 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do bezprzewodowej transmisji danych LTE oraz dostawą aparatów telefonicznych

Deadlines:
Published : 15-09-2022 11:39:00
Placing offers : 26-09-2022 10:00:00
Offers opening : 26-09-2022 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SKM_C258_Ap22091511230.pdf pdf 900.3 2022-09-15 11:39:00 Proceeding
20220919_zapytanie ofertowe.doc doc 296 2022-09-19 13:11:44 Public message
20220928_Zestawienie ofert.pdf pdf 396.63 2022-09-28 10:16:26 Public message

Announcements

2022-09-28 10:16 Robert Szaraniec Dzień dobry,
w załączeniu publikuję zestawienie ofert, które wpłynęły do Szpitala Babińskiego w ramach zapytania ofertowego. Bardzo dziękuję wszystkim Oferentom za przesłane oferty. Szpital Babińskiego - po analizie ofert - postanowił podpisać umowę z Oferentem: Orange S.A., którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
pozdrawiam
Robert Szaraniec

20220928_Zestawienie [...].pdf

2022-09-26 07:52 Robert Szaraniec W dniu 22.09.2022r. oferent zadał następujące pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie dla poszczególnych kart SIM umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na formularzach wykonawcy, z zastrzeżeniem że w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami tych umów a postanowieniami Umowy w ramach udzielonego zamówienia publicznego rozstrzygające będą postanowienia Umowy w ramach udzielonego zamówienia publicznego? Obowiązek zawarcia umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej wynika z przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, która określa także minimalne wymogi co do treści takich umów.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby wszystkie karty SIM dla Szpitala Babińskiego były objęte jedną umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zgodną z wymaganiami przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz zastrzeżeniem, że w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami tej umowy a postanowieniami wzoru umowy załączonego do zapytania ofertowego rozstrzygające będą postanowienia umowy załączonej przez Zamawiającego do zapytania ofertowego.

pozdrawiam
R.Szaraniec
2022-09-20 12:00 Robert Szaraniec Zamawiający informuje, że w dniu 20.09.2022r. wpłynęło następujące pytanie:

Wykonawca wnosi, aby do umowy dodać postanowienia o tzw. udostępnieniu danych osobowych personelu/przedstawicieli Stron.
Oczywistym jest bowiem, że do takiego udostępnienia dojdzie, a w wyniku tego Strony staną się niezależnymi administratorami w/w danych osobowych.
Poniżej propozycja zapisów, które mogą zostać zmienione poprzez dostosowanie ich do faktycznych relacji pomiędzy Stronami:

Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników Stron.
1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów teleinformatycznych drugiej Strony.
2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.
3) Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1) oraz 2) powyżej, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.
4) Strony wzajemnie przekażą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej.
5) Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na stronie www.______________________(wersja Wykonawcy), www.__________ (wersja Zamawiającego).

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że uwzględni powyższe proponowane zapisy w treści podpisanej ostatecznie umowy z wykonawcą.

W imieniu Zamawiającego
Robert Szaraniec
2022-09-19 13:11 Robert Szaraniec Szanowni Państwo,
w związku z zapytaniem z dnia 19.09.2022r. Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert, tj. 26.09.2022r. do godz.10.00. Jednocześnie udostępniamy materiały do niniejszego postępowania w wersji edytowalnej.
pozdrawiam
Robert Szaraniec

20220919_zapytanie o [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Abonament zgodnie z załącznikiem 166 pc. - (0)
2 Aparat telefoniczny komórkowy zgodnie z załącznikiem 80 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 174