Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PUZ-2380-120-064-120/2022/ML Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń socjalnych, biurowych, korytarzy oraz węzłów sanitarnych w budynku administracyjnym przewodników psów służbowych w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, przy ul. Połbina 1.

Małgorzata Lenik
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Sekcja do spraw Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 13-09-2022 11:16:00
Placing offers : 29-09-2022 10:10:00
Offers opening : 29-09-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji d/s Zamówień – Małgorzata Lenik, tel. 47 871 43 23;

b. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów  – Pani Aleksandra Nawrock, tel. 47 871 45 18.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 13.09.2022 r., pod nr 2022/BZP 00345026/01.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 186.92 2022-09-13 11:16:00 Proceeding
SWZ.zip zip 1391.94 2022-09-13 11:16:00 Proceeding
rzut1.pdf pdf 537.89 2022-09-23 11:23:50 Public message
rzut2.pdf pdf 556.96 2022-09-23 11:23:50 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ - wyk..pdf pdf 646.22 2022-09-23 11:23:50 Public message
załącznik nr 9 do SWZ pod udostęp..docx docx 24.29 2022-09-26 14:13:08 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 715.57 2022-09-29 10:59:00 Public message
wyniki.pdf pdf 848.99 2022-10-11 12:35:20 Public message

Announcements

2022-10-11 12:35 Małgorzata Lenik informacja o unieważnieniu postępowania

wyniki.pdf

2022-09-29 10:59 Małgorzata Lenik informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:10 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi: 265 000,00 zł brutto.
2022-09-26 14:13 Małgorzata Lenik W załączeniu przekazuję załącznik nr 9 z poprawnym nr i nazwą postępowania. Treść załącznika oprócz tych dwóch elementów nie zmieniła się. Poprzednio omyłkowo załączono dokument z niewłaściwym nr i nazwą postępowania.

załącznik nr 9 do SW [...].docx

2022-09-23 11:23 Małgorzata Lenik zmiana treści SWZ

rzut1.pdf

rzut2.pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 438