Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/DK/2022 Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Koszalinie za rok 2022 i za rok 2023

Magdalena Wałęska
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie Department: Główna Księgowa
Deadlines:
Published : 12-09-2022 16:24:00
Placing offers : 26-09-2022 14:30:00
Offers opening : 26-09-2022 14:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 94 348 44 50

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 4 Formularz ofertowy Biegły Rewident.docx docx 17.02 2022-09-12 16:24:00 Criterion
OŚWIADCZENIE - BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA pow 30.000 zł.doc doc 66 2022-09-12 16:24:00 Criterion
Projekt umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2022-2023.docx docx 31.36 2022-09-12 16:24:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Koszalinie za rok 2022 i za rok 2023 Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Koszalinie za rok 2022 i za rok 2023 1 pc. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Komunalna 5,
75-724, Koszalin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value Attachment required

Zał. nr 4 Formularz [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Wynagrodzenie, będzie płatne w odniesieniu do badań Sprawozdań finansowych za poszczególne okresy, tj. za 2022 r. i za 2023 r., na podstawie doręczonej prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od dnia przyjęcia przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji dla 1. badania Sprawozdania finansowego za 2022 rok - badanie zostanie ukończone do dnia 27.03.2023 r. (wydanie sprawozdania z badania oraz dokumentu dotyczącego oceny sytuacji finansowej Spółki) 2. badania Sprawozdania finansowego za 2023 rok - badanie zostanie ukończone do dnia 27.03.2024 r. (wydanie sprawozdania z badania oraz dokumentu dotyczącego oceny sytuacji finansowej Spółki) Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie oferenta. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wzór umowy - Proszę uzupełnić umowę. Zmiany proszę nanieść czcionką w kolorze czerwonym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". Attachment required

Projekt umowy na prz [...].docx

(0)
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Proszę załączyć wypełnione oświadczenie Attachment required

OŚWIADCZENIE - BRAK [...].doc

(0)
7 Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta 20% Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych z uwzględnieniem wielobranżowych firm komunalnych z sektora publicznego, w tym z branży gospodarki odpadami. Ocena kryterium: ilość przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych potwierdzonych referencjami w ciągu ostatnich 10 lat: przeprowadzenie min. 5 badań sprawozdań finansowych – 20 pkt., przeprowadzenie 3 - 4 badań sprawozdań finansowych – 10 pkt., przeprowadzenie 1 - 2 badań sprawozdań finansowych – 5 pkt. Attachment required (0)
8 Referencje - Referencje lub inne dokumenty wg oceny oferenta potwierdzające doświadczenie i znajomość branży, w której działa Spółka. Proszę załączyć dokumenty. Attachment required (0)
9 Wykaz badanych sprawozdań finansowych, w tym w branży w której działa Spółka - Wykaz badanych sprawozdań finansowych, w tym w branży w której działa Spółka (z uwzględnieniem wielobranżowych firm komunalnych z sektora publicznego, w tym branży gospodarki odpadami) Attachment required (0)
10 Polisa lub dokument ubezpieczenia - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami prawa, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Attachment required (0)
11 Oświadczenie o niezależności - Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta i firmy audytorskiej ustawowo określonych warunków o niezależności od badanego podmiotu Attachment required (0)
12 Wpisy do rejestru biegłych rewidentów - Wpisy do rejestru biegłych rewidentów tych biegłych rewidentów, którzy będą przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w Spółce, w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem, a w tym wskazanie imienne kluczowego biegłego rewidenta Attachment required (0)
13 Potwierdzenie dokonania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów wpisu oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - Potwierdzenie dokonania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów wpisu oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych bądź zaświadczenie o wpisie wystawione nie wcześniej niż na 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert z podaniem numeru i daty wpisu Attachment required (0)
14 Aktualny odpis z rejestru sądowego - Aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta, w oryginale lub potwierdzony za zgodność z oryginałem, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 287