Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Nr 2a/2022/SnI/ZROT Kompleksowa organizacja i obsługa techniczna warsztatów

Deadlines:
Published : 01-09-2022 15:57:00
Placing offers : 12-09-2022 12:00:00
Offers opening : 12-09-2022 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert.


Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 12 września 2022 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej w siedzibie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Kompleksowa organizacja i obsługa techniczna warsztatów w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” – zapytanie ofertowe nr 2a/2022/SnI/ZROT. Nie otwierać przed terminem  12 września 2022 r., godz. 12.30”


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: projekt@zrot.pl lub pod nr tel. 91 433 41 26

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20220901 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Baza.pdf pdf 50.29 2022-09-01 15:57:00 Proceeding
20220901Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 64.55 2022-09-01 15:57:00 Proceeding
20220901Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań.docx docx 54.97 2022-09-01 15:57:00 Proceeding
20220901Załącznik nr 3 - Wykaz osób.docx docx 58.12 2022-09-01 15:57:00 Proceeding
20220901Załącznik nr 4 - Program warsztatów.docx docx 60.1 2022-09-01 15:57:00 Proceeding
20220901Załącznik nr 5 - Wykaz usług.docx docx 56.57 2022-09-01 15:57:00 Proceeding
20220901Załącznik nr 6 - Ośw. o braku podstaw wykluczenia.docx docx 56.12 2022-09-01 15:57:00 Proceeding
20220901Załącznik nr 7 - Wzór umowy.docx docx 81.84 2022-09-01 15:57:00 Proceeding
20220901Zapytanie ofertowe.docx docx 87.5 2022-09-01 15:57:00 Proceeding
20220901Zapytanie ofertowe.docx docx 87.5 2022-09-01 15:57:00 Subject of the order
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 152.17 2022-09-12 14:31:54 Public message

Announcements

2022-09-12 14:31 Magdalena Olejniczak
Szczecin, dnia 12 września 2022 r.

Sygnatura: 2a/2022/SnI/ZROT

Dotyczy: Zapytania ofertowego na Kompleksową organizację i obsługę techniczną warsztatów
w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie –
Ster na innowacje etap III”


Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 60 000,00 zł brutto.
Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na Kompleksową organizację i obsługę techniczną
warsztatów w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze
Zachodnie – Ster na innowacje etap III”:
Lp. Nazwa Wykonawcy Cena
1. LEMONLAMA Tomasz Pąsik
ul. Mokra 12
71-495 Szczecin
55 965,00 zł brutto
w tym cena za 1 godz.: 1.165,90 zł brutto


2. Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja
ul. Welecka 13B
72-006 Mierzyn
56 500,00 zł brutto
w tym cena za 1 godz.: 2.825,00 zł brutto

Pełna treść informacji z otwarcia ofert znajduje się w załączniku

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Organizacja warsztatów Organizacja warsztatów wg następujących parametrów i zakresu: - przeprowadzenie na terenie województwa zachodniopomorskiego (w lokalizacji zatwierdzonej przez Zamawiającego przed zawarciem umowy) 2 warsztatów, trwających każdorazowo 2 dni po 5 godzin lekcyjnych (10 godzin lekcyjnych w ramach każdego z 2 warsztatów) z następujących zakresów: - - komercjalizacja i profesjonalizacja oferty turystycznej - - budowa produktu turystycznego i jego promocja - - identyfikacja potencjałów regionu w zakresie rozwoju oferty turystycznej z następującymi obowiązkami: - - rejestracja uczestników warsztatów - - zapewnienie cateringu dla uczestników i obsługi podczas warsztatów (2 obiady, 1 kolacja, 1 śniadanie, tzw. ciągły bufet kawowy dla 15 uczestników warsztatów + obsługa - bufet przed salą warsztatową, uzupełniany na bieżąco); Zamawiający oczekuje, aby w ramach bufetu kawowego dla uczestników warsztatów zapewnione były: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne przekąski typu kruche ciastka, owoce, kanapki, tartinki itp.; pod pojęciem obiad/kolacja Zamawiający rozumie jeden ciepły posiłek zawierający około 1000 kalorii (może być w postaci zupy z wkładką lub drugiego dania), odpowiadający normom odżywczym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, który powinien być przygotowywany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzany z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności, obligatoryjnie z dostępną wersją wegetariańską. - zapewnienie zakwaterowania dla uczestników warsztatów (1 nocleg) w standardzie: - - obiekt w standardzie **** lub ***; jeśli w wybranej lokalizacji nie ma obiektu spełniającego ten warunek dopuszcza się wybór obiektu o standardzie niższym przy każdorazowej akceptacji Zamawiającego na podstawie złożenia minimum 2 alternatywnych propozycji - - pokoje jednoosobowe - - pokoje z łazienkami - zapewnienie każdemu uczestnikowi pakietu szkoleniowego zawierającego materiały szkoleniowe oraz pen drive’y z nagranymi materiałami o pojemności 128 GB. - zapewnienie sali dla przeprowadzenia warsztatów

20220901Zapytanie of [...].docx

0 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 1) Rozliczenie będzie odbywać się po zakończonym działaniu, tj. cyklu 2 warsztatów, po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletu prawidłowo uzupełnionej dokumentacji wymienionej w Rozdziale 2. pkt. 3) Zadania wykonawcy, a także na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wystawionego przez Wykonawcę oraz rachunku do umowy lub faktury. 2) Wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie stanowić ilość przeprowadzonych godzin w ramach cyklu warsztatów x cena jednostkowa za godzinę zawarta w ofercie Wykonawcy, tj. w PLN wraz z podatkiem VAT (brutto) lub innymi podatkami i składkami ubezpieczeniowymi; 3) Cena jednostkowa podana w ofercie Wykonawcy nie będzie się zmieniała w trakcie trwania umowy. 4) Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, z wyodrębnieniem podatku VAT lub innych podatków i składek ubezpieczeniowych oraz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). 5) Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 6) Zamawiający zastrzega, iż podana ilość godzin warsztatów w trakcie trwania umowy jest ilością szacunkową. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że ilość godzin będzie mniejsza niż podana w zapytaniu o cenę jak również w zawartej umowie, Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający pokryje koszty tylko za faktycznie przeprowadzone i odbyte godziny zajęć w trakcie realizacji zamówienia. 7) Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w grupie warsztatowej może ulec zmniejszeniu/zwiększeniu. W przypadku, gdy pociągnie to za sobą zmniejszenie liczby grup warsztatowych Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na warsztaty. (0)
3 Termin realizacji - Spotkania warsztatowe – do przeprowadzenia w terminie między 15 października 2022 r. a 15 listopada 2022 r., z wyłączeniem weekendów; (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 481