Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 68/2022/GMT Wykonanie diagnostyki spektrofotometrów w podczerwienie Spectrum UATR Two oraz Spectrum UATR Frontier

Deadlines:
Published : 01-09-2022 09:59:00
Placing offers : 07-09-2022 09:50:00
Offers opening : 07-09-2022 09:55:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


 

1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie diagnostyki spektrofotometrów w podczerwieni Spectrum UATR Two oraz Spectrum UATR Frontier zainstalowanych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP zs. w Radomiu, ul. Limanowskiego 95 26-600 Radom

              3. Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy

4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Prygiel tel. +48(47) 701 23 42

5. Kryteria wyboru ofert: cena obejmująca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych tj. wyłącznie na wybrane przez siebie urządzenie

Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami wyboru oferty.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) *:

-oświadczenie że Wykonawca posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu diagnostyki i napraw urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia

7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści*: w załączeniu

                W przypadku gdy wartość udzielanego zamówienia nie będzie przekraczać kwoty 5.000,00 zł brutto,  Zamawiający zastrzega sobie możliwość   udzielenia zamówienia bez zawierania umowy.

                8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia*: nie dotyczy

9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy): nie dotyczy

10. Sposób przygotowania oferty: pisemnie w języku polskim.

Ofertę stanowić będą:

- Parafowany projekt umowy

- oświadczenie że Wykonawca posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu diagnostyki i napraw urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia

- wykaz zrealizowanych usług diagnostyki lub naprawy sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia


Zamawiający nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pośrednictwem poczty e-mail.

 

Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.


                        Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia drugiego etapu (negocjacji) po zakończeniu pierwszego etapu.

Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, w przypadku gdy będzie ona niekompletna

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa - diagnostyka spektrofotometru.pdf pdf 2474.34 2022-09-01 09:59:00 Proceeding
Wykaz wykonanych usług - załącznik.docx docx 14.31 2022-09-01 09:59:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie diagnostyki spektrofotometrów w podczerwienie Spectrum UATR Two oraz Spectrum UATR Frontier - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wykaz zrealizowanych usług - Proszę o wypełnienie i dołączenie załącznika

Wykaz wykonanych usł [...].docx

(0)
6 Doświadczenie - Proszę o dołączenie oświadczenia, o posiadaniu co najmniej dwuletniego doświadczenia w zakresie diagnostyki i naprawy przedmiotowych urządzeń Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 302