Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CEZAMAT/ZP17/2022 Dostawa i instalacja spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) wraz z akcesoriami, oprogramowaniem

Magdalena Milewska
Politechnika Warszawska Department: CEZAMAT
Deadlines:
Published : 31-08-2022 15:05:00
Placing offers : 08-09-2022 12:00:00
Offers opening : 08-09-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP 31.08.2022.pdf pdf 74.83 2022-08-31 15:05:00 Proceeding
ZP17_22_SWZ_spektrometr.BES.pdf pdf 5826.25 2022-08-31 15:05:00 Proceeding
ZP17_22_załącznik nr 2 do SWZ_OPZ.pdf pdf 1307.96 2022-08-31 15:05:00 Proceeding
ZP17_22_załącznik nr 3 do SWZ_wzór umowy.pdf pdf 2751.91 2022-08-31 15:05:00 Proceeding
ZP17_22_załaczniki 1, 4-9 do SWZ.zip zip 329.57 2022-08-31 15:05:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_spektrometr podczerwieni 08.09.2022.BES.pdf pdf 231.84 2022-09-08 13:41:31 Public message
wybor oferty_CEZAMAT_ZP17_2022_p_z.BES.pdf pdf 236.09 2022-09-15 13:44:47 Public message

Announcements

2022-09-15 13:44 Magdalena Milewska Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybor oferty_CEZAMAT [...].pdf

2022-09-08 13:41 Magdalena Milewska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-08 12:00 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), udostępnia informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 314 063,59 zł brutto, kwota słownie: trzysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 59/100 brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 385