Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5750.291.1.128.2022.KK; 2022/S 167-473181 Dostawa 2 szt. wytrząsarek dla Wydziału Chemii

Kamil Korytowski
Uniwersytet Gdański
Deadlines:
Published : 31-08-2022 11:26:00
Placing offers : 07-10-2022 10:00:00
Offers opening : 07-10-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 do umowy - Protokół odbioru.doc doc 69.5 2022-08-31 11:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.doc doc 57 2022-08-31 11:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3B do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc doc 51.5 2022-08-31 11:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3C do SWZ - Oświadczenie w zakresie specustawy sankcyjnej.doc doc 75.5 2022-08-31 11:26:00 Proceeding
SWZ.128.pdf pdf 378.18 2022-08-31 11:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 81 2022-08-31 11:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.doc doc 232.5 2022-08-31 11:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 116.82 2022-08-31 11:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf pdf 251.47 2022-08-31 11:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.98 2022-08-31 11:26:00 Proceeding
2022-OJS185-523851-pl.pdf pdf 68.07 2022-09-26 10:46:15 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ i modyfikacja treści SWZ z dnia 26.09.2022r..pdf pdf 1129.64 2022-09-26 10:46:15 Public message
SWZ z dnia 26.09.2022.pdf pdf 375.91 2022-09-26 10:46:15 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ opis przedmiotu zamówienia z dnia 26.09.2022.pdf pdf 121.73 2022-09-26 10:46:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert 1.128.pdf pdf 279.05 2022-10-07 10:58:31 Public message
ogólny.pdf pdf 341.7 2022-10-28 10:43:56 Public message

Announcements

2022-10-28 10:43 Kamil Korytowski Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Treść wiadomości w załączniku.

ogólny.pdf

2022-10-07 10:58 Kamil Korytowski Zamawiający, Uniwersytet Gdański, działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) po otwarciu ofert udostępnia informacje z otwarcia ofert. Treść wiadomości w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-07 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 38 000,00 PLN brutto.
2022-09-26 10:46 Kamil Korytowski Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 135 ust. 2, Zamawiający w załączeniu udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

2022-OJS185-523851-p [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

SWZ z dnia 26.09.202 [...].pdf

Załącznik nr 5 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 750