Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2248/22/125/T Dostawa samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 31-08-2022 15:47:00
Placing offers : 20-09-2022 10:45:00
Offers opening : 20-09-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
specyfikacja nowy wniosek WZP-2248-22-125-T.pdf pdf 1215.59 2022-08-31 15:47:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ.pdf pdf 872.71 2022-08-31 15:47:00 Proceeding
Załączniki do edycji.docx docx 23.5 2022-08-31 15:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu-1.pdf pdf 119.61 2022-08-31 15:47:00 Proceeding
WZP_2300_2248_22 Pytanie i odpowiedź.pdf pdf 75.9 2022-09-06 15:36:45 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.42 2022-09-06 15:36:45 Public message
odp2248.pdf pdf 667.19 2022-09-09 14:01:05 Public message
nowe zał do edycji.docx docx 23.88 2022-09-09 14:42:01 Public message
odp2248_2022091314200467.pdf pdf 73.27 2022-09-13 14:18:20 Public message
odp2248_2022091415155892.pdf pdf 77.83 2022-09-14 15:16:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.36 2022-09-14 15:16:30 Public message
otw2248.pdf pdf 45.45 2022-09-20 11:31:53 Public message
uniewww.pdf pdf 51.03 2022-09-21 13:50:34 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 54.74 2022-09-30 10:05:58 Public message

Announcements

2022-09-30 10:05 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-21 13:50 Sławomir Jastrzębski
Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 260 ust. 2 Ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą, informuje, że:

I. Zamawiający unieważnił ww. postępowanie o udzielenie zamówienia
podstawa prawna:
art. 255 pkt 2 ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.”
podstawa faktyczna:
Jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

uniewww.pdf

2022-09-20 11:31 Sławomir Jastrzębski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wypełniając dyspozycję art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając
w imieniu Zamawiającego informuje, że w ww. postępowaniu oferta została złożona przez nw. Wykonawcę:


Lp. Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy Cena oferty gross w PLN
1. TANDEM Sp. z o.o.,
z/s w Będzinie 103.689,00

otw2248.pdf

2022-09-20 10:45 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia 120.000,00 PLN brutto.
2022-09-14 15:16 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie
z art. 284 ust. 4, 6 oraz 286 ust 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę
i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:


Pytanie nr 20:
Czy Zamawiający dopuści samochód o rozstawie osi równym lub większym niż 2710 mm?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że dokonuje następującą zmianę SWZ:
Pkt 1.4.1.4 Załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:
1.4.1.4 Rozstaw osi nie mniejszy niż 2710 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE).


Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje następujące zmiany SWZ:
Rozdz. VIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 19.10.2022 r.
Rozdz. XI pkt 11 SWZ otrzymuje brzmienie:
11. Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2022 r., o godz. 10:45 Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
Rozdz. XII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1.Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 20.09.2022 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Zmiany zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

odp2248_202209141515 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-13 14:18 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie
z art. 284 ust. 4, 6 oraz 286 ust 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę
i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:


Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu pojazd o rozstawie osi 2785 mm?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że dokonuje następującą zmianę SWZ:
Pkt 1.4.1.4 Załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:
1.4.1.4 Rozstaw osi nie mniejszy niż 2758 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE).

Pytanie nr 19:
Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu pojazd wyposażony w światła do jazdy dziennej halogenowe?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że dokonuje następujące zmiany SWZ:
Pkt 1.4.8.5 Załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:
1.4.8.5 Światła do jazdy dziennej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje następujące zmiany SWZ:
Pkt 1.4.8.16 Załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:
1.4.8.16 Szyby tylne boczne (jeśli dotyczy) muszą być oklejone folią koloru ciemnego o przepuszczalności światła do 40% (tak, aby nie było widać, co jest przewożone, ale kierujący siedząc w środku widział co dzieje się wokół pojazdu).

Zmiany zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

odp2248_202209131420 [...].pdf

2022-09-09 14:42 Sławomir Jastrzębski W załączeniu przekazuję uaktualniony Załącznik nr 1 do SWZ

nowe zał do edycji.d [...].docx

2022-09-09 14:01 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie
z art. 284 ust. 4, 6 oraz 286 ust 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców
i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:


Pytanie nr 2:
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie brakujących elementów OPZ dotyczących montażu systemu uprzywilejowania w ruchu drogowym.
W chwili obecnej Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia wraz z samochodem Zaświadczenia SKP stwierdzającego iż zbudowany pojazd spełnia wymagania dla pojazdu uprzywilejowanego w ruchu. Zapisy OPZ nie określają wymagań Zamawiającego w przedmiotowej kwestii.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian SWZ:
Pkt 1.3 Załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:
„1.3 Wymagania formalne
1.3.1 Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej.
1.3.2 Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE
z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE.
Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.
1.3.3 Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełnienia wymogu poprzez przeprowadzenie badania cało pojazdowego wykonanego przez akredytowaną jednostkę badawczą.
Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie dokumentacji homologacyjnej lub sprawozdania z badania cało pojazdowego wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez jednostkę uprawnioną do badań homologacyjnych w ww. zakresie.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
1.3.4 Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji.
1.3.5 Dostarczany pojazd musi być zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym. Pojazd po zabudowie musi być ukompletowany
w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy
i wyposażenia.
1.3.6 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania przez Wykonawcę w każdej fazie realizacji umowy niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).
1.3.7 W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.
1.3.8 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego
w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.
1.3.9 Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (sporządzonych w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego. Dokumenty te musza być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.”

Pkt 1.6 Załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:
1.6 Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy
1.6.1 W ramach konsultacji określonych w pkt. 1.3.7 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wstępnego planu zabudowy pojazdu uwzględniającego wymagania określone w specyfikacji technicznej i zawierającego wstępne schematy, rysunki oraz dane techniczne urządzeń przewidzianych do zabudowy.
1.6.2 Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania
i sterujące itp. musza być zamontowane w sposób, jak najmniej ingerujący
w strukturę pojazdu bazowego. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych otworów w poszyciu zewnętrznym lub wewnętrznym pojazdu bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewodów instalacji zasilającej lub sterującej), należy w taki sposób zaplanować i zaprojektować miejsca otworów, aby były one jak najmniej widoczne (skamuflowane).
1.6.3 Podczas montażu poszczególnych elementów zabudowy pojazdu Wykonawca musi korzystać z fabrycznych lub dedykowanych elementów przewidzianych przez producenta danego urządzenia.
1.6.4 Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszą zapewniać szczelność konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne oraz gwarantować odpowiednią jakość i estetykę wykonania.
1.6.5 Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.
1.6.6 Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.
1.6.7 Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.
1.6.8 Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.
1.6.9 Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.
1.6.10 Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.
1.6.11 Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby
w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.
1.6.12 Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.
1.6.13 Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejności zakładać wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak: schowki, wnęki, itp. W przypadku braku możliwości zabudowy w wolnych przestrzeniach Wykonawca musi osłonić dodatkowe zamontowane elementy wyposażenia dedykowanymi metalowymi pokrywami gwarantującymi odpowiedni poziom wentylacji, możliwość serwisu oraz brak dostępu przez osoby nieuprawnione.
Spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.6, musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy popartym dokumentacją techniczną, konstrukcyjną i obliczeniami wytrzymałościowymi oraz pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Pkt 1.3 WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:
1.3 Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.
3.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
3.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów
z badań).
3.3 Do wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy dokumenty sporządzone w języku polskim:
a) książkę gwarancyjną,
b) wykaz wyposażenia,
c) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:
- bezpiecznym użytkowaniem pojazdu,
- konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia,
- wymaganymi terminami przeglądów okresowych, specyfikacja

odp2248.pdf

2022-09-06 15:36 Justyna Gruszczyńska Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 oraz 286 ust 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
W związku z sytuacja na rynku motoryzacyjnym zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 16.09.2022.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian SWZ:
Rozdz. VIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 15.10.2022 r.
Rozdz. XI pkt 11 SWZ otrzymuje brzmienie:
11. Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2022 r., o godz. 10:00 Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
Rozdz. XII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1.Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 16.09.2022 r. godz. 10:15. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Zmiany zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

WZP_2300_2248_22 Pyt [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 800