Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 164-463952 „DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANEJ PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI”

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 26-08-2022 13:26:00
Placing offers : 28-09-2022 12:00:00
Offers opening : 28-09-2022 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TED.pdf pdf 99.88 2022-08-26 13:26:00 Proceeding
SWZ dostawa opału - PN-1.2022.pdf pdf 734.26 2022-08-26 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 -FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 27.45 2022-08-26 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów.docx docx 24.66 2022-08-26 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art 117 Pzp.docx docx 26.01 2022-08-26 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw.docx docx 20.31 2022-08-26 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ-Oświadczenie aktualizacyjne i o grupie kapitałowej.docx docx 19.3 2022-08-26 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Projekt umowy.doc doc 162 2022-08-26 13:26:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 71.03 2022-08-26 13:26:00 Proceeding
JEDZ.xml xml 87.46 2022-08-26 13:26:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - PN-1.2022.pdf pdf 442.72 2022-09-28 14:13:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WWW.pdf pdf 342.23 2022-10-03 14:21:06 Public message

Announcements

2022-10-03 14:21 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu Zamawiający - Śląski Zarząd Nieruchomości z/s w Katowicach - przekazuje informację w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu PN-1.2022 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału do nieruchomości zarządzanej przez Śląski Zarząd Nieruchomości usytuowanej w miejscowości Istebna.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-28 14:13 Aleksandra Poznańska Zamawiający - Śląski Zarząd Nieruchomości z/s w Katowicach w załączeniu do komunikatu przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu PN-1.2022.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-28 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 951 741,46 zł netto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 567