Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich fragmentu elewacji frontowej (gzymsów) budynku MGB przy ul. Korfantego 34 w Bytomiu wraz z robotami towarzyszącymi

Deadlines:
Published : 08-08-2022 14:46:00
Placing offers : 29-08-2022 11:00:00
Offers opening : 29-08-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ gzymsy.docx docx 167.16 2022-08-08 14:46:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 103.38 2022-08-08 14:46:00 Proceeding
dokumentacja.rar rar 96906.63 2022-08-08 14:46:00 Proceeding
unieważnienie gzymsy.pdf pdf 40.01 2022-08-30 11:26:53 Public message

Announcements

2022-08-30 11:26 Anna Wandzik INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich fragmentu elewacji frontowej (gzymsów) budynku MGB przy ul. Korfantego 34 w Bytomiu wraz z robotami towarzyszącymi

Zamawiający, informuje o unieważnieniu postępowania, na realizację przedmiotowego zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej Pzp.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 ust. 1) ustawy Pzp.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: W postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do 29.08.2022 godz. 11.00 nie wpłynęła żadna oferta.

unieważnienie gzymsy [...].pdf

2022-08-29 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 198 092,61 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 459