Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/NO/44/22 Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do mokrego czyszczenia drugiego ciągu kotła dla jednego kotła – L1 na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.

Deadlines:
Published : 09-08-2022 10:44:00
Placing offers : 06-09-2022 10:00:00
Offers opening : 06-09-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
44_Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane..pdf pdf 106.75 2022-08-09 10:49:10 Proceeding
44_SWZ_.pdf pdf 647.5 2022-08-09 10:49:16 Proceeding
44_Załączniki do OPZ.zip zip 11398.7 2022-08-09 10:49:23 Proceeding
Instrukcja wypełniania JEDZ.docx docx 15.39 2022-08-09 10:49:30 Proceeding
44_JEDZ_plik do zaimportowania_załącznik nr 3 do SWZ.xml xml 117.28 2022-08-09 10:49:34 Proceeding
44_Załączniki do SWZ_edytowalne.docx docx 83.64 2022-08-09 10:49:46 Proceeding
44_Informacja z otwarcia.pdf pdf 64.41 2022-09-06 13:53:40 Public message
44_Informacja z otwarcia_.pdf pdf 192.78 2022-09-06 13:53:40 Public message
44_zawiadomienie o wyborze oferty..pdf pdf 531.67 2022-10-26 14:56:54 Public message
44_zawiadomienie o wyborze oferty_.pdf pdf 158.88 2022-10-26 14:56:54 Public message
44_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_opublikowane..pdf pdf 98.87 2022-11-14 14:49:58 Public message

Announcements

2022-11-14 14:49 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/44/22_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_opublikowane.

44_Ogłoszenie o udzi [...].pdf

2022-10-26 14:56 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/44/22_ Zawiadomienie o wyborze oferty

44_zawiadomienie o w [...].pdf

44_zawiadomienie o w [...].pdf

2022-09-06 13:53 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/44/22_ Informacja z otwarcia ofert.

44_Informacja z otwa [...].pdf

44_Informacja z otwa [...].pdf

2022-09-06 10:00 Buyer message MKUO ProNatura ZP/NO/44/22_ Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 1 660 500,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 644