Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2010/22/113/IR Remont dachów budynków Komendy Stołecznej Policji

Deadlines:
Published : 04-08-2022 15:00:00
Placing offers : 22-08-2022 10:00:00
Offers opening : 22-08-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.32 2022-08-04 15:00:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 521.5 2022-08-04 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Ogólne Warunki Umowy.doc doc 423.5 2022-08-04 15:00:00 Proceeding
Zał 5 PFU.zip zip 55315.46 2022-08-04 15:00:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 18SIE22.pdf pdf 129.35 2022-08-18 12:17:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 70.96 2022-08-22 12:43:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 53.05 2022-08-22 12:43:41 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 55.47 2022-08-25 13:28:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 146.13 2022-08-25 13:28:01 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu.pdf pdf 84.95 2022-09-08 13:30:58 Public message

Announcements

2022-09-08 13:30 Ewa Kazanecka Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-08-25 13:28 Jarosław Skiba Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-22 12:43 Jarosław Skiba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2022-08-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 823 470,75 PLN brutto, w tym:
zadanie nr 1 - 170 000,00 PLN brutto,
zadanie nr 2 - 653 470,75 PLN brutto
2022-08-18 12:17 Jarosław Skiba Sygnatura: WZP-2159/2010/22
Warszawa, 18.08.2022 r.

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym w celu udzielenia zamówienia publicznego na remont dachów budynków Komendy Stołecznej Policji, nr ref.: WZP 2010/22/113/IR

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonych przez wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz zmianach treści SWZ.

Pytanie nr 1:
„Z powodu mojej przerwy urlopowej nie byłem w stanie uczestniczyć w wizji lokalnej na zadaniu nr 1 – KP w Brwinowie oraz zadaniu nr 2 – KPP Stare Babice.
Uprzejmie proszę o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2 w nowym terminie.”
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ponowne przeprowadzenie wizji lokalnej.

Pytanie nr 2:
„Czy obecna instalacja odgromowa jest sprawna?”
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że na podstawie posiadanych pomiarów z przeglądów okresowych instalacja jest sprawna.

Pytanie nr 3:
Czy remont wymaga pozwolenia na budowę i czy Inwestor zgłosi remont do urzędu?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
W opinii Zamawiającego wystarczy zgłoszenie. Zamawiający informuje, że zgłoszenie remontu leży po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 4:
Czy Inwestor przewiduje przeprojektowanie konstrukcji budynków?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje przeprojektowania konstrukcji budynków.

Pytanie nr 5:
„W Załączniku nr 7 jako projektanta podano osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalnościi konstrukcyjno- budowlanej !!! Czy tu nie powinien być Uprawniena Architekta ???”
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią rozdz. V ust. 2 pkt 2 lit. b SWZ jednym z warunków udziału w postępowaniu jest dysponowanie min. 1 os - projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zgodnie z rozdz. VII ust. 1 pkt 1 lit. b wymaga wskazania ww. osoby/osób w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 6:
„Czy podane kwoty przez zamawiającego uwzględniają wartość podatku Vat?”
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający informuje, że kwoty wskazane w Ogłoszeniu o Zamówieniu stanowią szacunkową wartość zamówienia zgodnie z art. 28 ustawy i stanowią wartość netto, bez wliczonego podatku od towarów i usług.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.


Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723-86-08, fax 47 723-76-42

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 437