Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.7.2022 Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych

Awatar Pracownika
Gmina Dziwnów
Gmina Dziwnów
Deadlines:
Published : 02-08-2022 13:58:00
Placing offers : 17-08-2022 12:00:00
Offers opening : 17-08-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu sig.pdf pdf 140.09 2022-08-02 13:58:00 Proceeding
Zał 2 - formularz ofertowy.doc doc 86.5 2022-08-02 13:58:00 Proceeding
SWZ 02.08.2022 sig.pdf pdf 552.12 2022-08-02 13:58:00 Proceeding
Zał 3 - oświadczenie z spełenienie warunków i braku postaw wykluczenia.doc doc 64 2022-08-02 13:58:00 Proceeding
Zał 4 - zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 43 2022-08-02 13:58:00 Proceeding
Zał 5 - grupa kapitałowa.doc doc 64 2022-08-02 13:58:00 Proceeding
Zał 6 - wykaz robót.doc doc 138 2022-08-02 13:58:00 Proceeding
Zał 7 - wykaz osób.doc doc 141.5 2022-08-02 13:58:00 Proceeding
Zał 8A - projekt umowy.pdf pdf 307.6 2022-08-02 13:58:00 Proceeding
Zał nr 8B - projekt umowy.pdf pdf 170.55 2022-08-02 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip zip 13866.35 2022-08-02 13:58:00 Proceeding
# 1 wyjaśnienia treści SWZ sig.pdf pdf 242.45 2022-08-03 11:30:29 Public message
Kompostownik_decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf pdf 8097.03 2022-08-03 11:30:29 Public message
Kompostownik_pozwolenie na budowę.pdf pdf 2460.04 2022-08-03 11:30:29 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 189.67 2022-08-17 13:32:04 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2.pdf pdf 180.29 2022-08-17 13:33:01 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części I sig.pdf pdf 177.16 2022-08-23 12:39:18 Public message

Announcements

2022-08-23 12:39 Gmina Dziwnów ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.271.7.2022 pn. „Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych” w części I Budowa systemu kompostowni osadów ściekowych oraz odpadów zielonych.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy z dnia 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

Uzasadnienie faktyczne: W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 17.08.2022 r. do godziny 12:00, została złożona 1 oferta na realizację części I zamówienia.
Po otwarciu ofert Zamawiający stwierdził, iż cena tej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości.
Wskutek analizy swych możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, iż nie jest możliwe zwiększenie kwoty wstępnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty.
W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-08-17 13:33 Gmina Dziwnów Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.271.7.2022 pn. „Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych” w części 2 Dostawa sprzętu do obsługi kompostownika
Uzasadnienie faktyczne: W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 17.08.2022 r. do godziny 12:00, nie została złożona żadna oferta.
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-08-17 13:32 Gmina Dziwnów INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych”
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że:
W dniu 17.08.2022 r. o godzinie 12:30 komisja przetargowa w składzie:
1. Anna Korwin-Szymanowska
2. Magdalena Antkowiak
3. Mirosław Kondrat
dokonała otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do 17.08.2022 r. do godz. 12:00 została złożona 1 oferta przez Wykonawcę:
1. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Instalacyjnych „EKOL” Bogdan Kokolus
ul. Kamieńska 24, 72-420 Dziwnówek
CZĘŚĆ I
Cena: 5 822 364,09 zł gross (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 09/100)
Gwarancja: 72 miesiące
CZĘŚĆ II – nie złożono ofert cenowej

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-17 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U.2021 poz. 1129 ze zm.) zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 5 480 000,00 zł gross (słownie: pięc milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych gross 00/100).
2022-08-03 11:30 Gmina Dziwnów WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych”
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1 Prosimy o umieszczenie na platformie zakupowej decyzji środowiskowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę w celu zapoznania się z umieszczonymi w nich zapisami. Wyjaśnienie
Zamawiający udostępnia wnioskowaną dokumentację.
Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

# 1 wyjaśnienia treś [...].pdf

Kompostownik_decyzja [...].pdf

Kompostownik_pozwole [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 418