Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przegląd i konserwacja klimatyzatorów znajdujących się w węźle OST112 podlegających KWP w Poznaniu

Awatar Pracownika
Henryka Łuczka
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 01-08-2022 14:08:00
Placing offers : 08-08-2022 08:00:00
Offers opening : 08-08-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dot. wykonania przeglądu i konserwacji klimatyzatorów znajdujących się w węźle OST112 podlegających KWP w Poznaniu. Dotyczy klimatyzatorów znajdujących się w pomieszczeniach serwerowni oraz na stanowiskach kierowania.


Zakres prac:

 • Sprawdzenie pod względem wycieków poszczególnych urządzeń i systemów klimatyzacji
 • Ocena stanu korozji poszczególnych urządzeń  oraz systemów
 • Regulacja układów chłodniczych oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego w przypadku ubytku (potwierdzone protokołem po wcześniejszej zgodzie WIiR KWP w Poznaniu)
 • Sprawdzenie, czyszczenie i ewentualną wymianę filtrów powietrza
 • Sprawdzenie i regulację  układów elektrycznych i sterowania (pomiar elektryczny obwodu niskiego napięcia)
 • Mycie i dezynfekowanie filtrów jednostki wewnętrznej
 • Odgrzybianie i dezynfekowanie parownika jednostki wewnętrznej
 • Dokładne czyszczenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej
 • Dokładne czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej
 • Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzenia skroplin
 • Sprawdzenie szczelności układu- strona ssąca
 • Sprawdzenie układu - strona tłoczna
 • Sprawdzanie szczelności trasy ewakuacji kondensatu
 • Sprawdzenie pod względem technicznym podpór i zamocowań urządzenia, złącz spajalnych oraz izolacji termicznej
 • Test pracy urządzenia, pomiar temperatury chłodzenia, sprawdzenie funkcji urządzenia.

Wszystkie dodatkowe prace i czynności związane z przeglądem i konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych mogą być wykonane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Wydziałem Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu na postawie odrębnych zleceń.


Wymagania Wystawiającego:

 • Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
 • KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 • O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto
 • Termin realizacji zamówienia MAKSYMALNIE  31.09.2022 r.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.
 • Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
 • Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.

Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót.

 • Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad
 • Zamawiający udzieli wykonanie usługi na podstawie podpisanego Zlecenia
 •  Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na części. Wykonawca może złożyć ofertę na załączonym formularzu ofertowym do jednej lub więcej ilości części.
 • Zamawiający udzieli Zlecenia Wykonawcy, który zaoferuję najniższą cenę do danej części pod warunkiem, że cena oferty nie przekroczy kwoty, którą Zlecający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia danej części. Zamawiający może zwiększyć kwotę na sfinansowanie danej części zamówienia. Miejsce lokalizacji klimatyzatorów ich marki zostały określone w formularzu ofertowym załączonym do postępowania.
 • Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
 • Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń
 • Dostawca, który  nie wywiązał się w innych postępowania i zleconych pracach/ usługach  przez KWP w Poznaniu takich jak (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę  w postępowaniu
 • Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WYKAZ KLIMATYZATORÓW.xlsx xlsx 11.1 2022-08-01 14:08:00 Proceeding
WYKAZ KLIMATYZATORÓW - OST112.xlsx xlsx 11.11 2022-08-01 14:09:02 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1 Przegląd i konserwacja klimatyzatorów znajdujących się w węźle OST112 podlegających KWP w Poznaniu

WYKAZ KLIMATYZATORÓW [...].xlsx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 450