Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.33.2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r.” Część I przedmiotu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023. Część II przedmiotu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z terenu gminy Łomianki w 2023.

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 29-07-2022 10:00:00
Placing offers : 04-08-2022 14:38:50
Offers opening : 25-08-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.19 2022-07-29 10:00:00 Proceeding
SWZ OdpadyUE.pdf pdf 522.02 2022-07-29 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty cz. I.doc doc 164 2022-07-29 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty cz. II.doc doc 70.5 2022-07-29 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ cz. I..zip zip 84.91 2022-07-29 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ cz. II.zip zip 85.07 2022-07-29 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I.pdf pdf 715.82 2022-07-29 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla cz. II.pdf pdf 470.9 2022-07-29 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy cz. I.pdf pdf 769.61 2022-07-29 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy cz. II.pdf pdf 750.96 2022-07-29 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.42 2022-07-29 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie podstaw wykluczeniw w związku z UOBN.docx docx 38.05 2022-07-29 10:00:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 236.02 2022-08-04 14:38:46 Public message

Announcements

2022-08-04 14:38 Katarzyna Rojecka Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 508