Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 595/26/ZP/2022 Czyszczenie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w kompleksie 7786 w Świętoszowie

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 29-07-2022 08:04:00
Placing offers : 05-08-2022 09:30:00
Offers opening : 05-08-2022 10:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Opis sposobu przygotowania oferty
     1)
    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

     2)    Ofertę należy sporządzić w języku polskim w wersji elektronicznej.

3)   Oferta musi być przesłana za pośrednictwem Platformy Zakupowej (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania) i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty( KRS, CEIDG), musi być załączone do oferty.

4)    Oferta i wszelkie wymagane załączniki do oferty po podpisaniu przez Wykonawcę, mogą być przesłane w formie kopii – skanu lub w oryginale podpisane podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym, zaufanym) za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

5)    Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje i dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn.zm.) pod warunkiem uzasadnienia zastrzeżenia tych informacji nie później niż w terminie składania oferty. Brak uzasadnienia skutkuje ich odtajnieniem.

     6)    Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty rejestrowe, Oświadczenie o podwykonawstwie (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
59526ZP2022.zip zip 140.27 2022-07-29 08:04:00 Proceeding
Zaproszenie do składania ofert.pdf pdf 383.09 2022-07-29 08:04:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 210.52 2022-08-05 10:22:22 Public message
wybor.pdf pdf 211.33 2022-08-10 12:47:23 Public message

Announcements

2022-08-10 12:47 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

wybor.pdf

2022-08-05 10:22 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-05 09:30 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia to 19 942,96 zł brutto

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Czyszczenie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od daty zawarcia umowy (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347