Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.50.2022 Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)”

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 19-07-2022 10:53:00
Placing offers : 04-08-2022 10:00:00
Offers opening : 04-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.zip zip 168600.81 2022-07-19 10:53:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 247.17 2022-07-19 10:53:00 Proceeding
WZ.271.50.2022 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.zip zip 8685.01 2022-07-19 10:53:00 Proceeding
WZ.271.50.2022 SWZ.doc doc 1053.5 2022-07-19 10:53:00 Proceeding
WZ.271.50.2022 SWZ.pdf pdf 2493.04 2022-07-19 10:53:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 79.33 2022-07-28 17:53:39 Public message
zmiana SWZ i ogłoszenia 28.07 .docx docx 34.97 2022-07-28 17:53:39 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 37.19 2022-07-28 17:55:03 Public message
otwarcie_ofert-WZ.271.50.2022.pdf pdf 182.36 2022-08-04 14:26:28 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA .docx docx 693.7 2022-08-04 14:26:28 Public message
Unieważnienie CZIV .docx docx 391.2 2022-08-05 12:38:03 Public message
WZ.271.50.2022 UNIEWAŻNIENIE CZ. IV.pdf pdf 64.28 2022-08-05 12:38:03 Public message
wybor_oferty-platforma.pdf pdf 208.05 2022-08-12 11:56:05 Public message
wybór.oferty platforma .docx docx 655.94 2022-08-12 11:56:05 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA .pdf pdf 162.92 2022-09-01 08:37:26 Public message

Announcements

2022-09-01 08:37 Arleta Matusik Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-08-12 11:56 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Część 1. Przebudowa ul. Ogrodowej w Czersku
Część 2. Przebudowa części ul. Podleśnej w Czersku
Część 3. Przebudowa części ul. Pomorskiej w Czersku

wybor_oferty-platfor [...].pdf

wybór.oferty platfor [...].docx

2022-08-05 12:38 Arleta Matusik INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Część 4. Przebudowa w rejonie skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku

Unieważnienie CZIV . [...].docx

WZ.271.50.2022 UNIEW [...].pdf

2022-08-04 14:26 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA

otwarcie_ofert-WZ.27 [...].pdf

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2022-08-04 10:00 Buyer message Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)” z podziałem na części.

Część 1. Przebudowa ul. Ogrodowej w Czersku
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 874 737,06 zł brutto
Część 2. Przebudowa części ul. Podleśnej w Czersku
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 346 316,14 zł brutto
Część 3. Przebudowa części ul. Pomorskiej w Czersku
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 740 000,18 zł brutto
Część 4. Przebudowa w rejonie skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 407 368,62 zł brutto
2022-07-28 17:55 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2022-07-28 17:53 Arleta Matusik MODYFIKACJA SWZ
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

1. Zmienia pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
14.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
(art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia 02.09.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zmienia pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk do dnia 04.08.2022 r. do godz. 10:00.

3. Zmienia pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„16.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 04.08.2022 r. o godz. 10:05., tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.”

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 4 sierpnia 2022 roku do godz. 10:00.

Modyfikacja SWZ.pdf

zmiana SWZ i ogłosze [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 895