Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sprzedaż kompletnej linii do odwadniania osadów

Awatar Pracownika
Joanna Krupa
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. Department: Oczyszczalnia ścieków
Deadlines:
Published : 08-07-2022 13:24:00
Placing offers : 11-08-2022 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

1. Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Kościańska 32; 62-065 Grodzisk Wlkp. wystawia na sprzedaż kompletną instalację do odwadniania komunalnych osadów ściekowych:

 

1) Prasa taśmowa Monobelt NP. 15 CK o wydajności hydraulicznej 5-15 m3/h.

2) Automatyczna stacja rozrabiania polielektrolitu z pompą emulsji

3) pompa polielektrolitu

4) pompa osadu

5) sprężarka

6) zespół odzysku wody

7) podajnik ślimakowy osadu odwodnionego

Instalacja pracuje na oczyszczalni ścieków  w Grodzisku Wlkp.

 

 

Wszystkie urządzenia są sprawne i do końca sierpnia 2022 będą pracować na oczyszczalni.

Demontaż urządzeń przewiduje się na wrzesień 2022r.

 

2. Urządzenia objęte niniejszym postępowaniem są dostępne na Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Wlkp., ul. Kościańska 32. Ze stanem urządzeń można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin.

Osoby do kontaktu:

– Pani Joanna Krupa (tel. 666 851 599)

- Pan Robert Dominiak (tel. 664 446 567)

 

3. Miejsce złożenia oferty:

Postępowanie przeprowadzane jest przy użyciu platformy zakupowej – Open Nexus, co oznacza że na platformie zakupowej:

1) GPK Sp. z o.o. będzie publikować wszelkie dokumenty i informacje dotyczące postępowania;

2) Oferenci będą składać oferty, wszystkie wymagane dokumenty w postaci skanów, wnosić zapytania lub prośby o  wyjaśnienia kierowane do sprzedającego oraz składać wyjaśnienia i uzupełnienia złożonej oferty na wezwanie.


 

GPK Sprzedaje komplet urządzeń.

Nie ma możliwości  złożenia oferty na poszczególne elementy instalacji.

 

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 11 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00.

 

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

  Oferta musi zawierać:
  1) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firma) i siedzibę oferenta,
  2) oferowaną cenę netto i brutto,
  3) określenie i udokumentowanie statusu podatnika (np. KRS w postaci załącznika w przypadku braku dostępu w formie  elektronicznej)

W postępowaniu może brać udział podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą z wyłączeniem osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 

6. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za komplet urządzeń.

 

7. W przypadku, gdy uczestnicy zaoferują taką samą cenę, sprzedającemu przysługuje prawo do żądania oferty dodatkowej na inną cenę.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert. 

 

8. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego.

 

9. Wydanie urządzeń nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na podstawie faktury VAT.

 

10. Sprzedający nie udziela gwarancji na urządzenia objęte niniejszym postępowaniem oraz nie odpowiada za jakiekolwiek wady ukryte.

 

11. Sprzedający oświadcza, że urządzenia wystawione na sprzedaż stanowią jego własność, są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem są oferowane urządzenia oraz że nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.

 

12. W przypadku gdy oferta z najwyższą ceną będzie niższa niż szacowana wartość w/w urządzeń, złożoną ofertę uzna się za niewiążącą.

 

13. Wszelkiego rodzaju koszty np.: transportu, załadunku obciążają kupującego.

 
W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel

– Pani Joanna Krupa (tel. 666 851 599)

- Pan Robert Dominiak (tel. 664 446 567)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem sprzedaży będzie podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
100_2872.JPG JPG 1496.34 2022-07-08 13:24:00 Proceeding
100_2873.JPG JPG 1407 2022-07-08 13:24:00 Proceeding
100_2874.JPG JPG 1342.03 2022-07-08 13:24:00 Proceeding
100_2875.JPG JPG 1538.36 2022-07-08 13:24:00 Proceeding
100_2876.JPG JPG 1734.05 2022-07-08 13:24:00 Proceeding
100_2877.JPG JPG 2013.84 2022-07-08 13:24:00 Proceeding
100_2878.JPG JPG 1817.24 2022-07-08 13:24:00 Proceeding
100_2879.JPG JPG 1612.82 2022-07-08 13:24:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Linia do odwadniania komunalnych osadów ściekowych komplet urządzeń 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od prawidłowo wystawionej faktury przez Sprzedającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Kupującego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 704