Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Dostawa wyrobów - żeliwo”

Deadlines:
Published : 07-07-2022 14:19:00
Placing offers : 15-07-2022 12:00:00
Offers opening : 15-07-2022 12:15:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów - żeliwo”

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Termin składania ofert upływa dnia 15-07-2022 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi 15-07-2022 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Anna Sawa, tel. (59) 863 47 76,607 856 059,  email: anna.sawa@wodociagi.lebork.pl.

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80, email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 Ogłoszenie.pdf pdf 296.98 2022-07-07 14:19:00 Proceeding
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 2449.84 2022-07-07 14:19:00 Proceeding
2 Druk Oferta.pdf pdf 395.67 2022-07-07 14:19:00 Proceeding
2.1.Formularz cenowy.pdf pdf 254.15 2022-07-07 14:19:00 Proceeding
3 Druk oświadczenie.pdf pdf 388.94 2022-07-07 14:19:00 Proceeding
4 Druk oświadczenie RODO.pdf pdf 389.49 2022-07-07 14:19:00 Proceeding
5 Projekt umowy.pdf pdf 376.07 2022-07-07 14:19:00 Proceeding
5.1. Załącznik do umowy.pdf pdf 250.58 2022-07-07 14:19:00 Proceeding
6 Klauzula RODO.pdf pdf 382.48 2022-07-07 14:19:00 Proceeding
2 Druk Oferta.pdf pdf 395.67 2022-07-07 14:19:00 Criterion
2.1.Formularz cenowy.pdf pdf 254.15 2022-07-07 14:19:00 Criterion
3 Druk oświadczenie.pdf pdf 388.94 2022-07-07 14:19:00 Criterion
4 Druk oświadczenie RODO.pdf pdf 389.49 2022-07-07 14:19:00 Criterion
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 2449.84 2022-07-07 14:19:00 Criterion
6 Klauzula RODO.pdf pdf 382.48 2022-07-07 14:19:00 Criterion
5 Projekt umowy.pdf pdf 376.07 2022-07-07 14:19:00 Criterion
5.1. Załącznik do umowy.pdf pdf 250.58 2022-07-07 14:19:00 Criterion
Ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 32.42 2022-07-20 12:41:47 Public message

Announcements

2022-07-20 12:41 Dział Zamówień
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku,
ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano:
INWESTECH sp. z o.o., ul. Budowlanych 27, 80-298 Gdańsk.

Cena ofertowa brutto: 78.568,10 zł

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-07-07 14:20 Dział Zamówień Wykonawca dołącza wypełnioną ofertę wraz z formularzem i kartami technicznymi wyrobów w poz. 1 - Kryteria i warunki formalne.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Dostawa wyrobów - żeliwo” Cena wg oferty i zgodnie z formularzem cenowym. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2 Druk Oferta.pdf

2.1.Formularz cenowy [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk oświadczenie. [...].pdf

(0)
3 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa. (0)
4 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
5 Oświadczenie RODO - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób, gdy nie podaje załączyć nie podpisany dokument.

4 Druk oświadczenie [...].pdf

(0)
6 Zapoznałem się z e Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

1 Specyfikacja Przet [...].pdf

(0)
7 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
8 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

6 Klauzula RODO.pdf

(0)
9 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

5 Projekt umowy.pdf

5.1. Załącznik do um [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 222