Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-ZP/PR/351-54/2022 TP/U Usługa organizacji transportu podczas wizyt studyjnych w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”

Deadlines:
Published : 01-07-2022 10:01:00
Placing offers : 11-07-2022 10:00:00
Offers opening : 11-07-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 Zał. nr 1. OPZ.pdf pdf 654.07 2022-07-01 10:01:00 Proceeding
02 Zał. nr 2. Wzór umowy.pdf pdf 731.12 2022-07-01 10:01:00 Proceeding
04 Zał. nr 4. Wykaz autobusów.docx docx 150.21 2022-07-01 10:01:00 Proceeding
05 Zał. nr 5. Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 31.99 2022-07-01 10:01:00 Proceeding
06 Zał. nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 36.81 2022-07-01 10:01:00 Proceeding
07 Ogłoszenie nr 2022-BZP 00233951-01 z 2022-07-01.pdf pdf 148.31 2022-07-01 10:01:00 Proceeding
00 SWZ.pdf pdf 1082.71 2022-07-01 10:01:00 Proceeding
03 Zał. nr 3. Formularz ofertowy.docx docx 40.83 2022-07-01 10:01:00 Criterion
Informacja o kwocie 351-54-2022.pdf pdf 467.49 2022-07-11 10:15:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert 351-54-2022.pdf pdf 471.01 2022-07-11 11:59:29 Public message
2022-07-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert 351-54-2022.pdf pdf 480.39 2022-07-22 06:48:48 Public message

Announcements

2022-07-22 06:48 Piotr Ratajczyk 22 lipca 2022 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 253 ust. 2, czyniąc jednocześnie zadość art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Usługa organizacji transportu podczas wizyt studyjnych w ramach projektu „Liderzy Kooperacji” (ID 634077); (nr referencyjny postępowania: MCPS-ZP/PR/351-54/2022 TP/U).

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zmówienia. Oferta Wykonawcy uznana za najkorzystniejszą odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zatem w świetle art. 239 ust. 2 ustawy Pzp uznać należy ją za ofertę najkorzystniejszą. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, ocena i przyznana punktacja:
Wykonawca
Sun&More Sp. z o.o.,
ul. Madalińskiego 8/215,
70-101 Szczecin
NIP 8513151613
Kryterium 1 – „Cena” – waga 60 % (C); 60,00 punktów
Kryterium 2„ Kryterium dotyczące Europejskich Standardów Emisji Spalin” (waga: 40%); 40 punktów
Suma punktów; 100,00
1. W związku z dokonaną oceną ofert przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu niniejszego postępowania Zamawiający informuje, że za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez Wykonawcę:
Sun&More Sp. z o.o.,
ul. Madalińskiego 8/215,
70-101 Szczecin
NIP 8513151613
Cena: 4 770,00 PLN
2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty.
3. Zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2022-07-22 Informacj [...].pdf

2022-07-11 11:59 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-11 10:15 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

03 Zał. nr 3. Formul [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 382