Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.17.2022 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV”

Artur Trojnar
Powiat Jarosławski
Deadlines:
Published : 30-06-2022 14:18:00
Placing offers : 15-07-2022 10:00:00
Offers opening : 15-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Powiat Jarosławski zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), którego przedmiotem jest  wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) w ramach zadania pod nazwą Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1”, stanowiących ETAP IV realizacji ww. zadania i obejmujących swoim zakresem instalacje elektryczne oraz roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe, z wyłączeniem robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych już wykonanych w poprzednich etapach oraz robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych planowanych do wykonania w innych etapach realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
[0] Ogłoszenie o zamówieniu ZP.272.17.2022 - Przebudowa budynku ul. Tarnowskiego 1 - Etap IV.pdf pdf 233.81 2022-06-30 14:18:00 Proceeding
[0] SWZ ZP.272.17.2022 - Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 - Etap IV.pdf pdf 442.05 2022-06-30 14:18:00 Proceeding
[1] Załącznik Nr 1 do SWZ ZP.272.17.2022 - Dokumentacja projektowo-techniczna.zip zip 72693.59 2022-06-30 14:18:00 Proceeding
[2] Załączniki od Nr 2.1 do Nr 9 do SWZ ZP.272.17.2022 - format pdf.pdf pdf 732.67 2022-06-30 14:18:00 Proceeding
[3] Załączniki od Nr 2.1 do Nr 9 do SWZ ZP.272.17.2022 - format doc.zip zip 283.18 2022-06-30 14:18:00 Proceeding
[4] Wyjaśnienia treści SWZ ZP.272.17.2022 - Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 - ETAP IV, na zapytania z 06-11.07.2022 r..pdf pdf 134.96 2022-07-11 15:03:34 Public message
[4] Załącznik do wyjaśnień treści SWZ ZP.272.17.2022 - Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 - ETAP IV.zip zip 3380.16 2022-07-11 15:03:34 Public message
[5] Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.272.17.2022 - Przebudowa... - Etap IV.pdf pdf 71.84 2022-07-15 12:26:55 Public message
[6] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.272.17.2022 - Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 - Etap IV.pdf pdf 118.38 2022-07-25 12:41:46 Public message

Announcements

2022-07-25 12:41 Artur Trojnar Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 1 oraz Części Nr 2 zamówienia ZP.272.17.2022 - Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 - Etap IV

[6] Informacja o wyb [...].pdf

2022-07-15 12:26 Artur Trojnar Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.272.17.2021 - Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 - Etap IV.

[5] Informacje z otw [...].pdf

2022-07-15 12:01 Artur Trojnar The message was withdrawn by the Buyer.
2022-07-15 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1 519 519,86 zł (brutto), w tym:
1) na sfinansowanie Części nr 1 zamówienia kwotę 625 352,92 zł (brutto);
2) na sfinansowanie Części nr 2 zamówienia kwotę 894 166,94 zł (brutto).
2022-07-11 15:03 Artur Trojnar Wyjaśnienia treści SWZ ZP.272.17.2022 - Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 - ETAP IV, na zapytania z 06-11.07.2022 r. oraz Załącznik do wyjaśnień, o których mowa powyżej.

[4] Wyjaśnienia treś [...].pdf

[4] Załącznik do wyj [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 476