Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 131/ZP/2022 Zaprojektowanie, dostawa i montaż bocznych przesłon w budynku strzelnicy policyjnej KMP Radom

Deadlines:
Published : 30-06-2022 12:08:00
Placing offers : 06-07-2022 10:00:00
Offers opening : 06-07-2022 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

 Zaproszenie do złożenia oferty

dot. udzielenia zamówienia

wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019)

1. Zamawiający: Wydział Inwestycji i Remontów KWP z/s w Radomiu 2. Opis przedmiotu zamówienia: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż bocznych przesłon w budynku strzelnicy policyjnej KMP Radom” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 3. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy 4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Leszek Gut tel: 47 701 23 53 Wiesław Mandecki tel: 47 701 21 68 Jan Milczarczyk tel: 47 701 23 66 5. Kryteria wyboru ofert: 100 % cena 6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) *: a) Formularz ofertowy b) Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – wg załącznika c) Oświadczenie RODO – wg załącznika 7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści*:… w załączeniu…. Zawarcie umowy powinno nastąpić w terminie 5 dni od dnia następnego, po dniu wyłonienia wykonawcy i ogłoszeniu informacji o wyborze wykonawcy 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia: ………zgodnie z umową…………… 9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) *: ………zgodnie z umową…………… 10. Sposób przygotowania oferty: na załączonym formularzu oferty – złożenie w postaci elektronicznej na platformie zakupowej. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z wykonaniem zamówienia. 11. Miejsce i termin złożenia ofert: https://platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl.pn/kwp_radom) Sekretariat Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 – go Listopada 37/59, 26-600 Radom, adres email: wir.kwp@ra.policja.gov.pl w terminie do dnia ………06.07.2022….. godzina 10:00 12. Termin otwarcia ofert**: …………06.07.2022……… godzina 10:30 13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 14. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji. Liczba Wykonawców zaproszonych do negocjacji w przypadku ich podjęcia powinna obejmować przynajmniej trzech Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający może podjąć negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty. 15. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO), Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawców przesyłających oferty handlowe będą przetwarzane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11-lisopada 37/59, 26-600 Radom dla potrzeb niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego, a dane osobowe/zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert Wykonawcy do celów realizacji umowy. 16. Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191). 17. Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie za pośrednictwem Platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666).


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oswiadczenia rodo.doc doc 41.96 2022-06-30 12:08:08 Proceeding
OŚWIADCZENIE.doc doc 4.49 2022-06-30 12:08:08 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 667.78 2022-06-30 12:08:08 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY Przesłony boczne KMP Radom.docx docx 10.65 2022-07-05 12:53:26 Proceeding
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 375.22 2022-07-05 12:53:26 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przesłony Radom Zaprojektowanie, dostawa i montaż bocznych przesłon w budynku strzelnicy policyjnej KMP Radom 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 139