Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO-16/2022 Sukcesywna dostawa żarówek i świetlówek dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Deadlines:
Published : 28-06-2022 15:01:00
Placing offers : 07-07-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel  124224839 - osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Robert Wójcik  - Dział Administracyjno - Gospodarczy

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

. Informacje dotyczące zawierania umowy:

a.      Zamawiający po przeprowadzeniu zapytania ofertowego zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wykonawcą.

b.      Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany wykonawca podpisze umowę w Akademii Muzycznej w Krakowie. Umowa   musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

c.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

d.      Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

e.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania stawek cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę.

f.       Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia omyłek w ofercie.

g.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia oferty.

h.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym wybranego Wykonawcę, wskazując jednocześnie miejsce i termin podpisania umowy.

i.      W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z powodu identycznych cen, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy je zaoferowali, dodatkowe zapytanie

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RODO_zapytanie_ofertowe.pdf pdf 444.09 2022-06-28 15:01:00 Criterion
Formularz_asortymentowo_cenowy_ZO_16_2022.xlsx xlsx 15.56 2022-06-28 15:01:00 Criterion
Informacja_dla_wykonawców-odpowiedzi_na_pytania_przedłużenie_terminu_składania_ofert.pdf pdf 903.32 2022-07-04 01:21:50 Public message

Announcements

2022-07-13 22:11 Ewelina Granat Akademia Muzyczna w Krakowie informuje, że w postępowaniu dotyczącym „rozpoznania cenowego” na sukcesywną dostawę żarówek i świetlówek dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie dokonano wyboru oferty.
Wybrana została oferta Firmy Handlowej Pekar Piotr Miszkurka spółka jawna, ul. Isep 16, 31-588 Kraków – jako najtańsza i spełniająca wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym, w tym Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
Wartość zamówienia: 16 586, 55 zł brutto.
2022-07-04 01:21 Ewelina Granat Zamawiający - Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w związku z pytaniami wykonawcy do niniejszego postępowania, przekazuje (publikuje) w załączniku treść tych pytań wraz z odpowiedziami. Jednocześnie Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do 07.07.2022 do godz. 23:59.

Informacja_dla_wykon [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcesywna dostawa żarówek i świetlówek dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żarówek i świetlówek według bieżących zamówień Zamawiającego w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Formularzu asortymentowo – cenowym. Ilości podane w Formularzu asortymentowo - cenowym są ilościami prognozowanymi określonymi w oparciu o przewidywane zużycie w okresie obowiązywania umowy poszczególnych asortymentów żarówek i świetlówek. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia niektórych pozycji wymienionych w Formularzu asortymentowo - cenowym w całości lub w części, a wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze wobec zamawiającego z tytułu tej rezygnacji. Zamawiający wymaga złożenia Formularza asortymentowo - cenowego z podanymi cenami wszystkich wymienionych w nim pozycji, brak którejkolwiek z pozycji będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do podania przy każdym zaoferowanym produkcie nazwy lub symbolu (typu) zaoferowanego produktu, Przez okres obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany będzie dostarczać na swój koszt fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, w oryginalnych opakowaniach fabrycznych materiały elektryczne do siedziby zamawiającego, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, własnym transportem zapewniającym należyte jego zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Do czasu przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnymi uszkodzeniami lub utratą ponosi wykonawca. Termin każdorazowej dostawy (realizacji zamówienia jednostkowego) wynosi do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia jednostkowego. W Formularzu asortymentowo - cenowym Zamawiający przedstawił minimalne parametry przedmiotu zamówienia, które spełniałyby założone parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. W niektórych pozycjach formularza cenowego zamawiający podał konkretne nazwy (typy produktów), jakie chciałby otrzymać. Wykonawca w swojej ofercie może zaoferować te konkretne produkty lub inne równoważne, ale muszą być one równoważne jakościowo, czyli nie gorsze od zaproponowanych przez Zamawiającego. W przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych zaproponowanych materiałów oferta wykonawcy zostanie odrzucona. Przewiduje się zawarcie umowy w lipcu 2022. Ofertę należy złożyć podając w formularzu na Platformie cenę brutto wyliczoną zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym (proszę doliczyć koszt sukcesywnego dostarczenia asortymentów do siedziby AMKP). Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji: sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy, na podstawie zamówień jednostkowych. Termin każdorazowej dostawy (realizacji zamówienia jednostkowego) wynosi do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia jednostkowego. Przewiduje się zawarcie umowy w lipcu 2022. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego/ informacje dot. ochrony danych osobowych - -

RODO_zapytanie_ofert [...].pdf

(0)
6 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) - Proszę potwierdzić (0)
7 Szczególowa kalkulacja ceny oferty - Proszę załączyć szczegółową kalkulację ceny ofertowej z wykorzystaniem Formularza asortymentowo - cenowego (załącznik do Zapytania Ofertowego) zawierającą w szczególności: koszt netto i brutto jednostkowych elementów,wartość brutto poszczególnych pozycji asortymentowych i wartość brutto całego zamówienia, nazwę i adres zamawiającego, pełną nazwę rejestrową i adres wykonawcy. Attachment required

Formularz_asortyment [...].xlsx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 399