Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-IT.042.2.2.2022 Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”

Krzysztof Wiaterski
Urząd Miejski Koronowo Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 30-06-2022 15:20:00
Placing offers : 08-07-2022 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Gmina Koronowo (dalej: Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014—2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACTEU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dla Zamawiającego oraz 5 podległych Zamawiającemu lub przez niego nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania  ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1).


Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie przedmiotowego postępowania jest Michał Szałkowski nr tel. 52 3826 407 oraz Krzysztof Wiaterski nr tel.: 52 3826 444.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

    Przedmiotem zamówienia wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z załącznikami do zamówienia.

II. Termin wykonania zamówienia:

  • 30 dni od podpisania umowy w zakresie przeprowadzenia diagnozy dla Urzędu Miejskiego w Koronowie, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2022 r.
  • 60 dni od podpisania w zakresie przeprowadzenia diagnozy dla pozostałych jednostek organizacyjnych jednak nie później niż do 30 września 2022 r.

III. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami

1.    Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2.    Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, tj. zadawanie pytań i składanie ofert przez wykonawców oraz udzielanie odpowiedzi i przekazywanie innych informacji dotyczących postępowania przez zamawiającego odbywa się  wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

IV.    Sposób złożenia oferty 

1.  Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy znajdujący się na Platformie w zakładce „Oferta” oraz wypełnione załączniki wymagane przez zamawiającego

2.    W cenie muszą zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V.    Termin składania ofert

1.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie:  do dnia 8 lipca 2022 r. do godz. 10:00

VI. Kryteria wyboru oferty  

Najniższa cena  

VII. Pozostałe informacje

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)    wprowadzenia zmian do niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert, o czym powiadomi wykonawców;

b)    negocjacji;

c)    odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny; z tego tytułu nie przysługuje wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

2.    Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  został dołączony do zapytania ofertowego.
3.    Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 zostały dołączone do zapytania ofertowego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 1 Formularz ofertowy - wersja edytowalna.doc doc 111 2022-06-30 15:20:00 Proceeding
Załącznik 1 Formularz ofertowy.pdf pdf 232.85 2022-06-30 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków - wersja edytowalna.docx docx 55.33 2022-06-30 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków.pdf pdf 124.43 2022-06-30 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie doświadczenie - wersja edytowalna.docx docx 56.09 2022-06-30 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie doświadczenie.pdf pdf 126.79 2022-06-30 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Osoba z certyfikatem - wersja edytowalna.docx docx 56.32 2022-06-30 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Osoba z certyfikatem.pdf pdf 126.41 2022-06-30 15:20:00 Proceeding
Treść zapytania ofertowego OR-IT.042.2.2.2022.pdf pdf 340.8 2022-07-01 10:07:20 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf pdf 288 2022-07-07 09:49:52 Proceeding
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 125.16 2022-06-30 15:20:00 Criterion
Zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-Programie-Operacyjnym-Polska-Cyfrowa-2014-2020-.pdf pdf 557.63 2022-06-30 15:20:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Diagnoza cyberbezpieczeństwa wykonana dla zamawiającego (urzędu miejskiego w Koronowie) Uwaga: Liczba stanowisk komputerowych użytkowanych w Urzędzie Miejskim w Koronowie – około 100 1 pc. - (0)
2 Diagnoza cyberbezpieczeństwa wykonana dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie Uwaga: Liczba stanowisk komputerowych użytkowanych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie – około 40 1 pc. - (0)
3 Diagnoza cyberbezpieczeństwa wykonana dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie Uwaga: Liczba stanowisk komputerowych użytkowanych w Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie – około 6 1 pc. - (0)
4 Diagnoza cyberbezpieczeństwa wykonana dla Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie Uwaga: Liczba stanowisk komputerowych użytkowanych w Miejsko Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie – około 10 1 pc. - (0)
5 Diagnoza cyberbezpieczeństwa wykonana dla Szkoły Podstawowej Nr 1 W Koronowie Uwaga: Liczba stanowisk komputerowych użytkowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie – około 10 1 pc. - (0)
6 Diagnoza cyberbezpieczeństwa wykonana dla Szkoły Podstawowej W Wierzchucinie Królewskim Uwaga: Liczba stanowisk komputerowych użytkowanych w Szkole Podstawowej W Wierzchucinie Królewskim – około 10 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - - 30 dni od podpisania umowy w zakresie przeprowadzenia diagnozy dla Urzędu Miejskiego w Koronowie, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2022 r. - 60 dni od podpisania w zakresie przeprowadzenia diagnozy dla pozostałych jednostek organizacyjnych jednak nie później niż do 30 września 2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli dotyczy proszę potwierdzić (0)
5 Zapoznanie się z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić

Informacja dot. prze [...].pdf

(0)
6 Oświadczenie biała lista podatników VAT - Oświadczam, że jestem czynnym podatnikiem i figuruje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała lista podatników VAT) Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" (0)
7 Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną przedstawioną przez Instytucję Zarządzającą POPC 2014-2020 w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić

Zasady-przetwarzania [...].pdf

(0)
8 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Proszę o załączenie wypełnionego załącznika nr 1 do zapytania ofertowego Attachment required (0)
9 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Proszę o załączenie wypełnionego załącznika nr 2 do zapytania ofertowego Attachment required (0)
10 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Proszę o załączenie wypełnionego załącznika nr 3 do zapytania ofertowego Attachment required (0)
11 Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Proszę o załączenie wypełnionego załącznika nr 4 do zapytania ofertowego Attachment required (0)
12 Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczam, że zapoznałem się z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego stanowiącym projekt umowy (0)
Unlock the form

The number of page views: 376