Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 48/2022 Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych w kompleksach wojskowych w m. Grudziądz, Gardeja, Grupa, Brodnica, Chełmno, Grubno - sprawa nr 48/2022

Deadlines:
Published : 15-06-2022 15:38:00
Placing offers : 01-08-2022 07:30:00
Offers opening : 01-08-2022 08:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.1.Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).pdf pdf 8284.5 2022-06-15 15:38:00 Proceeding
2.2.Druki edytowalne do SWZ.zip zip 152.42 2022-06-15 15:38:00 Proceeding
2.3 JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).zip zip 87.28 2022-06-15 15:38:00 Proceeding
1.1. Ogłoszenie o zamówieniu - 2022-S 114-321709.pdf pdf 4157.78 2022-06-15 15:38:00 Proceeding
1.2. Ogłosznie o zmianie ogłosznia -2022-S 133-380669-pl.pdf pdf 68.56 2022-07-13 15:03:34 Proceeding
3.1. KOMUNIKAT PUBLICZNTY NR 1 - zapytania (1) i modyfikacja (1) treści SWZ.pdf pdf 460.78 2022-07-13 15:07:00 Public message
3.2. KOMUNKAT PUBLICZNY NR 2 - zapytania (2) i modyfikacja (2) treści SWZ.pdf pdf 487.49 2022-07-14 16:02:02 Public message
3.3. KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 3- zapytania (3) do treści SWZ..pdf pdf 443.36 2022-07-22 12:51:36 Public message
3.4. KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 4 - zapytania (4) do treści SWZ..pdf pdf 562.79 2022-07-28 14:03:32 Public message
3.5. KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 5 - informacja dotycząca JEDZ.pdf pdf 409.21 2022-07-28 14:05:56 Public message
3.6. JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).zip zip 89.3 2022-07-28 14:05:56 Public message
3.7. KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 7 - informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 610.85 2022-08-01 16:05:06 Public message
3.8.KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 8 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 636.44 2022-11-08 15:43:08 Public message
KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 9 - uniważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1,2,3.pdf pdf 428.86 2022-12-05 15:58:42 Public message
KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 10 - zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie nr 1,2,3.pdf pdf 632.58 2022-12-19 20:49:16 Public message

Announcements

2022-12-19 20:49 Żaneta Jabłońska KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 10 - zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie nr 1,2,3

KOMUNIKAT PUBLICZNY [...].pdf

2022-12-05 15:58 Żaneta Jabłońska KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 9 - zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1,2,3.

KOMUNIKAT PUBLICZNY [...].pdf

2022-11-08 15:43 Żaneta Jabłońska KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 8 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

3.8.KOMUNIKAT PUBLIC [...].pdf

2022-08-01 16:05 Żaneta Jabłońska KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 7- informacja z sesji otwarcia ofert

3.7. KOMUNIKAT PUBLI [...].pdf

2022-08-01 07:30 Buyer message KOMUNIKAT PUBLICZNY - 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy informuje na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 9 566 655,70 zł, w tym:
Zadanie I: 4 846 607,24 zł,
Zadanie II: 2 443 760,88 zł,
Zadanie III: 1 045 969,09 zł,
Zadanie IV: 1 230 318,49 zł.
2022-07-28 14:05 Żaneta Jabłońska KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 5 - informacja dotycząca JEDZ (Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia)

3.5. KOMUNIKAT PUBLI [...].pdf

3.6. JEDZ (Jednolity [...].zip

2022-07-28 14:03 Żaneta Jabłońska KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 4 - zapytania (4) do treści Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

3.4. KOMUNIKAT PUBLI [...].pdf

2022-07-22 12:51 Żaneta Jabłońska KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 3 - zapytania (3) do treści Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

3.3. KOMUNIKAT PUBLI [...].pdf

2022-07-14 16:02 Żaneta Jabłońska KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2: zapytanie (2) do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i modyfikacja (2) treści SWZ

3.2. KOMUNKAT PUBLIC [...].pdf

2022-07-13 15:07 Żaneta Jabłońska KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 1: zapytanie (1) do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), modyfikacja SWZ (1), oraz
zmiana terminu składania i otwarcia ofert

3.1. KOMUNIKAT PUBLI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2848