Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.8.2022 Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Bartosz Bielecki
Miasto i Gmina Gołańcz
Deadlines:
Published : 14-06-2022 12:09:00
Placing offers : 19-07-2022 10:00:00
Offers opening : 19-07-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS113-317757-pl.pdf pdf 319.66 2022-06-14 12:09:00 Proceeding
SWZ_Golaniecka_GZ.pdf pdf 850.23 2022-06-14 12:09:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 265.25 2022-06-14 12:09:00 Proceeding
ZAWIADOMIENIE_O_ZMIANIE_SWZ.pdf pdf 210.13 2022-06-23 12:07:48 Proceeding
ZAWIADOMIENIE_O_ZMIANIE_SWZ.pdf pdf 210.13 2022-06-23 12:07:24 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ_zawiadomienie_02.pdf pdf 280.97 2022-07-08 09:08:45 Public message
ZAWIADOMIENIE_O_ZMIANIE_SWZ_03.pdf pdf 258.11 2022-07-08 09:09:17 Public message
Sprostowanie ogłoszenie o zamówienie_2022-OJS130-368976-pl.pdf pdf 195.93 2022-07-08 09:09:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert_energia.pdf pdf 88.33 2022-07-19 12:53:46 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty_energia 2023.pdf pdf 276.44 2022-09-13 14:06:24 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_2022-OJS215-617243-pl.pdf pdf 290.29 2023-01-19 14:43:06 Public message
Informacja o środkach_energia.pdf pdf 185.39 2022-07-19 10:00:00 Public message

Announcements

2023-01-19 14:43 Bartosz Bielecki Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-09-13 14:06 Bartosz Bielecki Upoważniony Zamawiający - Miasto i Gmina Gołańcz podaje do publicznej wiadomości Zawiadomienie o wyniku postępowania, wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-19 12:53 Bartosz Bielecki Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-19 10:00 Buyer message Zamawiający:
Miasto i Gmina Gołańcz
reprezentowana przez
mgr inż. Mieczysława Durskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
ul. Doktora Piotra Kowalika 2
62-130 Gołańcz
Informuje na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), że na sfinansowanie zamówienia pn.: Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenie 2022/S 113-317757 z dnia 2022-06-14 zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie:
Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R: 29 399 613,75 zł brutto
Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupa taryfowa B: 3 982 447,88 zł brutto
Część 3 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego: 13 288 826,52 zł brutto


Informacja o środkac [...].pdf

2022-07-08 09:09 Bartosz Bielecki Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2022-07-08 09:09 Bartosz Bielecki Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

ZAWIADOMIENIE_O_ZMIA [...].pdf

2022-07-08 09:08 Bartosz Bielecki Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-06-23 12:07 Bartosz Bielecki ZAWIADOMIENIE Nr 1 O ZMIANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAWIADOMIENIE_O_ZMIA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1700