Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BiGK.271.1.17.2022 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kiełpinach

Paulina Meler
Gmina Lidzbark
Deadlines:
Published : 14-06-2022 16:51:00
Placing offers : 28-06-2022 12:00:00
Offers opening : 28-06-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.49 2022-06-14 16:51:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 725.23 2022-06-14 16:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 56.42 2022-06-14 16:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty.docx docx 35.12 2022-06-14 16:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcyz art. 125 ust.1.docx docx 22.11 2022-06-14 16:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy.docx docx 37.75 2022-06-14 16:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji z art 125 ust. 1.docx docx 20.42 2022-06-14 16:51:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 24.04 2022-06-14 16:51:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 24.21 2022-06-14 16:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.06.2022.pdf pdf 36.7 2022-06-20 15:03:32 Public message
Zmiana SWZ z dnia 20.06.2022-sig.pdf pdf 352.03 2022-06-20 15:03:32 Public message
Wyjaśnienia Zamawiającego w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 20.06.2022-sig.pdf pdf 340.85 2022-06-20 15:03:32 Public message
Informacja o przedłużonym terminie składania ofert-sig.pdf pdf 342.37 2022-06-20 15:03:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp-sig.pdf pdf 165.21 2022-06-28 14:58:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na strone-sig.pdf pdf 350.49 2022-07-19 14:21:05 Public message

Announcements

2022-07-19 14:21 Paulina Meler Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W załączeniu pismo.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-28 14:58 Paulina Meler Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-28 12:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 900.000,00 zł
2022-06-20 15:03 Paulina Meler Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. Wykonawca zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela wyjaśnień.
Działając w oparciu o art. 286 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert, otwarcia ofert, związania ofertą oraz zapisów wzoru umowy. Zmieniono również ogłoszenie o zamówieniu. W załączeniu dokumenty.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ z dnia 20 [...].pdf

Wyjaśnienia Zamawiaj [...].pdf

Informacja o przedłu [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 523