Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BiGK.271.1.15.2022 Udzielenie Gminie Lidzbark długoterminowego kredytu w wysokości 4.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Paulina Meler
Gmina Lidzbark
Deadlines:
Published : 15-06-2022 13:16:00
Placing offers : 22-07-2022 12:00:00
Offers opening : 22-07-2022 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.81 2022-06-15 13:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 348.69 2022-06-15 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 21.53 2022-06-15 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty.docx docx 31.15 2022-06-15 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ JEDZ.zip zip 81.88 2022-06-15 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wzór zobowiązania.docx docx 26.13 2022-06-15 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 20.68 2022-06-15 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 22.91 2022-06-15 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Projekt umowy.doc doc 370.61 2022-06-15 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Oswiadczenie wykonawcy z art 125 ust 1 ustawy Pzp.docx docx 25.19 2022-06-15 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby z art 125 ust 5 ustawy Pzp.docx docx 21.06 2022-06-15 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 947.95 2022-06-15 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Pozostałe załączniki.zip zip 31816.34 2022-06-15 13:16:00 Proceeding
Wyjaśnienia Zamawiającego w związku z wniosiem o wyjaśneinia treści SWZ-sig.pdf pdf 493.76 2022-07-08 12:53:24 Public message
Wyjaśnienia Zamawiającego w związku z wniosiem o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 12.07.22 r.-sig.pdf pdf 346.1 2022-07-12 17:57:04 Public message
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 76.03 2022-07-13 09:45:22 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 08.07.22 r.-sig.pdf pdf 394.7 2022-07-13 09:45:22 Public message
Wyjaśnienia Zamawiającego w związku z wniosiem o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 14.07.22 r.-sig.pdf pdf 349.97 2022-07-14 14:54:06 Public message
Sprostowanie -Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 67.59 2022-07-15 09:11:36 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 12.07.22 r.-sig.pdf pdf 404.92 2022-07-15 09:11:36 Public message
Poprawiony Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty.docx docx 30.99 2022-07-15 09:11:36 Public message
Informacja o przedłużonym terminie składania ofert-sig.pdf pdf 356.11 2022-07-15 09:11:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp-sig.pdf pdf 308.48 2022-07-22 13:38:11 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na strone-sig.pdf pdf 332.75 2022-08-26 14:59:55 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 109.6 2022-09-26 09:14:58 Public message

Announcements

2022-09-26 09:14 Paulina Meler W załączeniu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-08-26 14:59 Paulina Meler Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp , Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. W załączeniu pismo.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-22 13:38 Paulina Meler Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu pn: „Udzielenie Gminie Lidzbark długoterminowego kredytu w wysokości 4.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” zostały złożone następujące oferty. W załączeniu pismo.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-22 12:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3.105.898,98 zł.
2022-07-15 09:11 Paulina Meler Zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia zmiany treści SWZ oraz Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o przedłużonym terminie składania ofert.
W załączeniu dokumenty.

Sprostowanie -Ogłosz [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Poprawiony Załącznik [...].docx

Informacja o przedłu [...].pdf

2022-07-14 14:54 Paulina Meler Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. Wykonawca zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień. W załączeniu pismo.

Wyjaśnienia Zamawiaj [...].pdf

2022-07-13 09:45 Paulina Meler Zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia zmiany treści SWZ oraz Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W załączeniu dokumenty.

Sprostowanie - Ogłos [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

2022-07-12 17:57 Paulina Meler Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. Wykonawca zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień. W załączeniu pismo.

Wyjaśnienia Zamawiaj [...].pdf

2022-07-08 12:53 Paulina Meler Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień. W załączeniu pismo.

Wyjaśnienia Zamawiaj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1353