Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DRI.271.7.2022 Zakup skanerów dokumentowych dla UM Piotrkowa Trybunalskiego

Jacek Lara
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: DRI
Deadlines:
Published : 09-06-2022 11:51:00
Placing offers : 15-06-2022 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunalski na: Zakup skanerów dokumentowych.

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Kodak Alaris S2060W (WIFI, LAN, USB 3.2) moduł skanowania płaskiego A4/Legal z 36 miesięczną gwarancją producenta lub równoważne 

Moduł skanowania płaskiego A4/Legal do skanera Kodak I1150

2. Istotne warunki realizacji zamówienia:  1) termin wykonania:  oczekiwane do 7 dni od dnia podpisania umowy 2) terminy i warunki płatności: w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

3. Nie przewiduje się możliwości dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wzór projektu umowy w załączniku. 

4. Nie przewiduje się przeprowadzania zamówienia uzupełniającego. 

5. Kryteria oceny ofert i ich waga:  Cena - 70%; Oświadczenie producenta o nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta - 15 % (dołączone oświadczenie 1,5 punków, brak oświadczenia 0 punktów); Oświadczenie potwierdzające pochodzenie oferowanego sprzętu - 15 % (dołączone oświadczenie 1,5 punków, brak oświadczenia 0 punktów). Sposób obliczenia najkorzystniejszej oferty: Najkorzystniejszą jest oferta o najwyższej liczbie punktów przy spełnieniu istotnych warunków realizacji zamówienia (maksymalna liczba punktów wynosi 10).  

Kryterium cena będzie liczona w następujący sposób:

Ilość punktów = Cmin/Cwn x 10 pkt x 70% (waga kryterium)

Gdzie:

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
      Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n

6. Wymagania dotyczące oferty:  1) termin składania ofert:   do dnia 15.06.2022 r. do godziny 10:00.   2) ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez w platformę zakupową. 

7. Dodatkowe informacje:   1) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku do opublikowanego zapytania ofertowego zostanie dołączona informacja o jego zmianie, która zawierać będzie co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, jego numer a także opis dokonanych zmian. Beneficjent przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.  2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  3) Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.  4) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone.   5) Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej.  6) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.   7) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy zestawienie ofert złożonych w postępowaniu: - na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, - wg własnego uznania na stronie, na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe.  8) Informację o wyniku postępowania (co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty) zamawiający upublicznia w taki sposób, w jakim zostało upublicznione zapytanie ofertowe (poprzez skierowanie do potencjalnych    wykonawców / ogłoszenie na stronie internetowej).  9) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wyłonionym wykonawcą (udziela zamówienia). 

8. Osoba do kontaktu: Jacek Lara, Referat Informatyki 44 7327723, j.lara@piotrkow.pl 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10  

W załączeniu wzór umowy.

W przypadku pytań: 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
UMOWA_wzor.docx docx 31.77 2022-06-09 11:51:00 Proceeding
Specyfikacja techniczna.docx docx 19.49 2022-06-09 11:51:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kodak Alaris S2060W (WIFI, LAN, USB 3.2) + moduł skanowania płaskiego A4/Legal z 36 miesięczną gwarancją producenta zgodnie z opisem

Specyfikacja technic [...].docx

1 pc. - (0)
2 Moduł skanowania płaskiego A4/Legal do skanera Kodak I1150 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6920 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 7 dni od dnia podpisania umowy (0)
4 Koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie producenta o nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta 15% Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem urządzeń. (0)
6 Oświadczenie potwierdzające pochodzenie oferowanego sprzętu 15% Oświadczenie potwierdzające pochodzenie oferowanego sprzętu z oficjalnego polskiego kanału dystrybucji, podpisane przez producenta. (0)
(0)

The number of page views: 231