Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/6/2022/GKiOŚ Dostawa worków do segregacji odpadów komunalnych

Jolanta Rutkowska-Mężyk
Urząd Gminy Kamionka Wielka
Deadlines:
Published : 07-06-2022 11:15:00
Placing offers : 13-06-2022 15:00:00
Offers opening : 13-06-2022 15:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

I. Zamawiający:

Gmina Kamionka Wielka

33-334 Kamionka Wielka 5

II. Przedmiot zamówienia:
1) Dostawa worków LDPE  na odpady wg następującej specyfikacji:

  •  24 000 szt worków 120l w kolorze żółtym z nadrukiem „Metale i tworzywa sztuczne” Gmina Kamionka Wielka  o grubości min. 35-40 mikronów  – 2000 zestawów – rolek po 12 szt
  •  10 000 worków 80l w kolorze zielonym z nadrukiem „Szkło” Gmina Kamionka Wielka o grubości min. 45-50 mikronów – 1000 zestawów - rolek po 10 szt
  • 8 000 worków 120l w kolorze niebieskim z napisem „Papier” Gmina Kamionka Wielka o grubości min 35-40 mikronów – 800 zestawów – rolek po 10 szt

2) worki należy dostarczyć na adres Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej 33-334 Kamionka Wielka
III. Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2022r.
IV. Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

V. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej
2) pytania do oferty należy składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową

3) do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę łączną wartość brutto przedmiotu zamówienia.

VI. Badanie ofert:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VII. Sposób i termin złożenia oferty:
Sposób: Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej
Termin złożenia oferty: 13.06.2022 roku, do godz. 15.00

VIII. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy  Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać przez Platformę Zakupową.
6) Termin płatności faktury - 14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Gminy.

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
UMOWA dostawa worków do segregacji.pdf pdf 112.05 2022-06-07 11:15:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 zestaw 12 sztuk worków- rolka worków LDPE koloru żółtego 120l z nadrukiem "Metale i tworzywa sztuczne Gmina Kamionka Wielka " grubość worków min. 35-40 mikronów 2000 pc. - (0)
2 zestaw 10 sztuk worków- rolka worków LDPE koloru zielonego 120l z nadrukiem "Szkło Gmina Kamionka Wielka " grubość worków min. 45-50 mikronów 1000 pc. - (0)
3 zestaw 10 sztuk worków- rolka worków LDPE koloru niebieskiego 120l z nadrukiem "Papier Gmina Kamionka Wielka " grubość worków min. 35-40 mikronów 800 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Dostawa worków nastąpi w terminie do 30 czerwca 2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki umowy - Wykonawca oświadcza o akceptacji warunków umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".

UMOWA dostawa worków [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 388