Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Etap II - Negocjacje cenowe - Zakup dekoderów do odbioru telewizji naziemnej

Deadlines:
Published : 27-05-2022 12:24:00
Placing offers : 29-05-2022 23:59:00
Offers opening : 30-05-2022 00:04:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Komenda Wojewódzka Policji

z siedzibą w Radomiu

ul. 11 Listopada 37/59

26-600 Radom

nr rejestru   31/2022/GMT

Zaproszenie do złożenia oferty

dot. udzielenia zamówienia publicznego

wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 2019)

 

1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dekodery do odbioru telewizji naziemnej kompatybilne ze standardem DVB-T i DVB-T2
– 51 szt.

 

Dostawa do Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

 

3. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od podpisania umowy i złożenia zamówienia

4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami:

Agnieszka Miszczyk  tel. 47 701 25 65

5. Kryteria wyboru ofert: cena 100%

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych

dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) *: nie dotyczy

7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści*:  projekt umowy w załączeniu

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia*: nie dotyczy

9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy)*: gwarancja min. 24 miesiące

10. Sposób przygotowania oferty: za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Wykonawców przesyłających oferty handlowe, informacje o produktach lub usługach w celu prowadzonego postępowania zakupowego, a dane zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert Wykonawcy do celów realizacji umowy. 

Należy zapoznać się z załącznikiem dot. przetwarzania danych osobowych w trybie RODO;

Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych pozycji zamówienia, w przypadku gdy uzyskana najkorzystniejsza oferta cenowa przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia.

 

11. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty proszę za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl w terminie
do 26.05.2022 r.

12. Termin otwarcia ofert**: komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 27.05.2022 r. o godz. 8.00.

13. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji. Liczba Wykonawców zaproszonych do negocjacji
w przypadku ich podjęcia powinna obejmować przynajmniej trzech Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający może podjąć negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór sprzęt.doc doc 64.5 2022-05-27 12:24:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dekodery Dekodery do odbioru telewizji naziemnej kompatybilne ze standardem DVB-T i DVB-T2 51 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 338